Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Željko Kiš, za predsjednika,
Miroslav Ivančić, za člana,
Anita Skalnik, za članicu,
Alen Dumančić, dr. med, za člana,
Damir Špančić, prof, za člana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/14
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013.g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.