Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku 2013/2014. godinu

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09 i 1/13), a sukladno članku 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 130/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku 2013/2014. godinu

I

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku 2013/2014. godinu u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac, a koju donosi Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac.

II

Tekst prijedloga odluke iz točke I. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/13-01/2
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o imenovanju načelnice i člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 127/10) i članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU O IMENOVANJU NAČELNICE I ČLANA GRADSKOG STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Anamarija Blažević imenuje se načelnicom Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca.

Članak 2.

Siniša Horvat iz Lipika, Baranjska 24 imenuje se za člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca za područje odgovornosti: veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-2
Pakrac, 17. lipnja 2013.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o razrješenju načelnika i člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07, 127/10) i članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU O RAZRJEŠENJU NAČELNIKA I ČLANA GRADSKOG STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Razrješuje se Nikola Šimić dužnosti načelnika Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca.

Članak 2.

Razrješuje se Damir Romić dužnosti člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca, zaduženog za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju.

Članak 3.

Ovo odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-05/06-13-2
Pakrac, 17. lipnja 2013.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije u 2012. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije u 2012. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvještaj iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/13-01/10
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Izvještaj o usvajanju Izvještaja o radu i ostvarenim prihodima i rashodima trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o, Pakrac u 2012. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu i ostvarenim prihodima i rashodima trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o, Pakrac u 2012. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvještaj iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/13-01/8
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r

Zaključak o prihvaćanju Programa rada Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik i DVD-a sa područja gradova Lipika i Pakraca za 2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Program rada Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik i DVD-a sa područja gradova Lipika i Pakraca za 2013. godinu u dostavljenom tekstu.

2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2162-01/01-13-03
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik u 2012. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu Vatrogasne zajednice Pakrac – Lipik u 2012. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvještaj iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/13-01/3
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o odgodi donošenja Odluke o usvajanju izvještaja o radu „Pakračkog lista“ d. o. o. Pakrac u 2012. godini

Temeljem članka 29. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Odgađa se donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu „Pakračkog lista“ d. o. o, Pakrac do roka iz članka 29. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca.

2. Obvezuje se uprava trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac da žurno sazove Skupštinu trgovačkog društva „Pakrački list“ d. o. o. Pakrac, na kojoj će se utvrditi konačni financijski izvještaji i izvještaj o radu za 2012. g.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/13-01/1
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu „Poduzetničkog centra Pakrac“ d. o. o Pakrac u 2012. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je prvoj (konstituirajućoj) sjednici, održanoj 17. lipnja 2013. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvještaj o radu „Poduzetničkog centra Pakrac“ d. o. o, Pakrac u 2012. godini u dostavljenom tekstu.

2. Izvještaj iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/13-01/9
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09 i 1/13), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Miroslav Ivančić iz Pakraca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/18
URBROJ: 2162-01/01-13-03
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članka 37. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni
glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), prijedloga Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči iz Pakraca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/17
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Marijan Širac, mag. oec, za predsjednika,
Morena Mandić Čolić, dipl. uč, za članicu,
Miroslav Delač, za člana,
mr. sc. Neven Garača, za člana,
Nikola Ivanović, za člana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/16
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK

Članak 1.

U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Mihajla Pavković, mag. iur, za predsjednicu,
Miroslav Delač, za člana,
Marijan Širac, mag. oec, za člana,
Nikola Ivanović, za člana,
prof. dr. sc. Viktor Šeparović, za člana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/15
URBROJ: 2162-01/01-013-01
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 25/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Željko Kiš, za predsjednika,
Miroslav Ivančić, za člana,
Anita Skalnik, za članicu,
Alen Dumančić, dr. med, za člana,
Damir Špančić, prof, za člana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/14
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013.g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.

Izvještaj Mandatne komisije i verifikacija mandata, utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika

Mandatna komisija Gradskog vijeća Grada Pakraca

Izvještaj Mandatne komisije i verifikacija mandata, utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca je 20. svibnja 2013.g. utvrdilo i objavilo rezultate izbora za članove/članice Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Temeljem čl. 84. st. 1. i st. 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12), kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta sa slijedećim brojem vijećnika u Gradskom vijeću su:

1. Hrvatska demokratska zajednica – 8 mjesta (Davor Huška, Nenad Peić, Miroslav Ivančić, Željko Kiš, Miroslav Delač, Damir Colosetti, Morena Mandić Čolić, Marijan Širac),
2. Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska stranka umirovljenika – 4 mjesta (Alen Dumančić, Zoran Krejči v. r., Mihajla Pavković, Dragan Marin),
3. Kandidacijska lista grupe birača – 2 mjesta (Damir Špančić, Viktor Šeparović),
4. Demokratska partija Srba – Samostalna demokratska srpska stranka – 1 mjesto (Nikola Ivanović).

Temeljem članka 107. st. 3, 4. i 5. Zakona o lokalnim izborima, pravo na dodatnog člana u Gradskom vijeću ostvaruje Socijaldemokratska partija Hrvatske – Hrvatska stranka umirovljenika (Neven Garača).
Sukladno članku 81. st. 2. i članku 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, Hrvatska demokratska zajednica, Gradski odbor Pakrac dostavila je Mandatnoj komisiji obavijest da Davora Hušku, kojemu mandat miruje po sili zakona budući obnaša dužnost gradonačelnika, u Gradskom vijeću Grada Pakraca zamjenjuje Anita Skalnik, neizabrana sa liste Hrvatske demokratske zajednice.

Temeljem članka 87. st. 4. Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova (HDZ).
Budući se radi o osobi kojoj mandat već miruje po sili zakona (gradonačelnik Davor Huška), sjednicom će predsjedavati slijedeći član sa liste Hrvatske demokratske zajednice, g. Nenad Peić.

U Pakracu, 17. svibnja 2013.g.

Predsjednik Mandatne komisije: Alen Dumančić v. r.

Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Alen Dumančić, dr. med., za predsjednika,
Nenad Peić, dr. med., za člana,
Zoran Krejči, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/13
URBROJ: 2162-01/01-13-2

U Pakracu, 17. lipnja 2013.g.

Po ovlaštenju predstojnice Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji:
Matija Lukić, dipl. iur. v. r.