Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine donosi

O D L U K U
o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca;
upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2014. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2015. godinu, plan za 2016. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2016-2018. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju
proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 200.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 200.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom
dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.
O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara.
Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna
Grada Pakraca.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini utvrđenom
proračunom Grada Pakraca.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem čl. 3. Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11)

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju  dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2016. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Klasa: 400-06/15-01/6
Urbroj: 2162-05/01-15-01

Zaključak o prihvaćanju Plana rada za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Pakraca (SEAP).

2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 351-01/14-01/20
URBROJ: 2162-06/1-15-19

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Klasa: 810-03/15-05/01, Urbroj: 543-11-01-15-13, od 09. prosinca 2015., Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. g., donijelo je

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:

1. Komunalac d.o.o. Pakrac, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
2. Vode Lipik d.o.o., Ul. Križnog puta 18, Pakrac
3. Pakrac plin d.o.o., Ul. Križnog puta 18, Pakrac
4. APP d.d. Požega, PJ Pakrac, Matije Gupca bb, Pakrac
5. Ljekarne Prohaska Tome, Bolnička 9, Pakrac
6. Veterinarska stanica Pakrac, Ul. Križnog puta 8
7. Pilana Jozipović d.o.o., 30. Svibnja 19, Prekopakra, Pakrac
8. Termo-metal d.o.o., Trg 76. Bataljuna, Pakrac
9. OŠ braće Radića Pakrac, Bolnička 55, Pakrac
10. OŠ braće Radića Pakrac, PŠ Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana 4, Badljevina
11. OŠ braće Radića Pakrac, PŠ Donja Obrijež, Donja Obrijež 50
12. OŠ braće Radića Pakrac, PŠ Prekopakra, A. Starčevića 23, Prekopakra
13. Srednja škola Pakrac, Bolnička 59, Pakrac
14. Osnovna glazbena škola Pakrac, Trg bana Jelačića 1, Pakrac
15. OPG Ranch M&M, Gornji Grahovljani 39
16. Mini pekara Pakrac, Hrvatskih velikana 6, Pakrac
17. Pekara Tun, Hrvatskih velikana 27, Pakrac
18. Mesnica „Lapaš”, Braće Radić 7, Pakrac
19. Elektroinstalaterska radionica Zvonko Martinović, Prekopakra, D. Duchača 46, Pakrac

Članak 3.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:

1. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, B. Radić 13, Pakrac
2. Odred izviđača „Pakra“, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
3. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. 68., Pakrac
4. Planinarsko društvo „Psunj“,Hrvatskih velikana 3, Pakrac
5. Radio klub „Pakrac“,B. Radić 13, Pakrac
6. Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
7. Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
8. Lovačko društvo „Psunj“, Donja Šumetlica 1A, Pakrac
9. Športsko ribolovno društvo „Papuk“, Radničko naselje
6, Pakrac

Članak 4.

Pravne osobe iz članka 2. i 3. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera sustava civilne zaštite na cjelokupnom području Grada Pakraca, te su dužne postupati u skladu s odredbama članka 36. i članka 37. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15)

Članak 5.

Pravnim osobama iz članka 2. i 3. ove Odluke Grad će dostaviti izvod iz Plana zaštite i spašavanja te Civilne zaštite koji će sadržavati točno određene zadaće i obveze pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, Klasa: 810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-06/01-14-1, koju je donio Gradonačelnik Grada Pakraca dana 14. Listopada 2014. godine.

Članak 7.

Po jedan primjerak ove Odluke Grad Pakrac će dostavit svakoj pravnoj osobi iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Klasa: 810-01-15-01/7
Urbroj: 2162-05-06-15-1

Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( „Narodne novine“ br. 85/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Grada Pakraca (nastavno: Grad)

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“ i „Kampovi“ i „Ostali objekti za smještaj“ obvezno rade od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od 6,00 do 24,00 sata,
2. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21,00 do 6,00 sata, samo u zatvorenim prostorima,
3. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata,
4. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze u željezničkom i autobusnom kolodvoru, u sklopu postaja za opskrbu gorivom i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,
5. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ ( u kiosku, nepokretnom ili priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama ) mogu raditi od 6,00 do 23,00 sata, odnosno u vremenu manifestacije na čijem prostoru i u okviru koje se postavljaju i nalaze, a radno vrijeme utvrđuje pravna ili fizička osoba vlasnik prostora ili osoba koja upravlja prostorom,
6. Ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ od 6,00 do 23,00 sata.

Ugostitelj je dužan osigurati da se nakon 23,00 sata glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje prekomjerne buke u ugostiteljskom objektu i oko njega.
U obavljanju u ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta , osim na prostorima za usluživanje na otvorenom prostoru, sukladno odredbama članka 5. ove Odluke.

Članak 3.

Smatra se da se ugostiteljski objekti iz članka 2. stavak 2. točka 3. ove Odluke nalaze izvan naseljenog područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 300 metara, a iznimno i u slučaju kada se građevina koja se koristi za stanovanje nalazi na udaljenosti manjoj od 300 metara, pod uvjetom da je vlasnik ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik ili član kućanstva građevine koja se koristi za stanovanje.

Članak 4.

Iznimno od odredbi članka 2. stavak 2. točka 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana do 02,00 sata.

Članak 5.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom prostoru (terase, tende i slično) uz ugostiteljske objekte iz članka 2. stavak 2. ove Odluke, završava najkasnije u 24,00 sata.
Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz „Objekte jednostavnih usluga“ završava u 23,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. Ovog članka ne smiju izvoditi glazbu na otvorenom prostoru poslije 23,00 sata.
Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21,00 do 6,00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.

III. ODREĐIVANJE RANIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA

Članak 6.

Gradonačelnik Grada Pakraca (nastavno: Gradonačelnik) može po službenoj dužnosti ili na prijedlog nadležnog upravnog tijela gradske uprave, najduže za dva (2) sata rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte od radnog vremena propisanog odredbama članka 2., stavak 2., točka 1. te članka 4. ove Odluke , ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

– da je u proteklih 12 mjeseci gospodarski inspektor zabranio rad zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena,
– da je u proteklih 12 mjeseci sanitarni inspektor zabranio rad zbog prekoračenja dopuštenih granica buke,
– da je u proteklih 12 mjeseci pravomoćno kažnjen od prekršajnog suda zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, prekoračenja dopuštenih granica buke ili zbog
remećenja javnog reda i mira u objektu,
– da je Policijska postaja Pakrac izvijestila Grad o uredovanju u objektu u tri navrata u protekla 3 mjeseca zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena ili dva puta zbog remećenja javnog reda i mira u objektu ili njegovoj neposrednoj blizini.

Ako nastupi neka od okolnosti iz stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik će rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od 3 (tri), niti duži od 6 (šest) mjeseci, ovisno o učestalosti prekršaja iz stavka 1. ovog članka.

IV. ODREĐIVANJE DRUGAČIJEG RADNOG VREMENA OD PROPISANOG

Članak 7.

Gradonačelnik može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog radi organizacije prigodnih proslava (doček Nove godine, svadbe, maturalnih zabava, blagdanskih proslava i sl.), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije na snazi mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 6. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka ugostitelj podnosi najkasnije 10 dana prije održavanja prigodne proslave. Uz zahtjev prilaže:

– rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti,
– potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama za gradske poreze,
– potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu Pakracu,
– Izvješće Policijske postaje Pakrac o evidentiranim prijavama i intervencijama u objektu u protekla 3 mjeseca (ne starije od 10 dana),
– dokaz o uplati naknade iz članka 13. ove Odluke.

Članak 9.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

V. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Članak 10.

Ugostitelj može povremeno ( za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već ishođenom rješenju nadležnog državnog tijela uz odobrenje upravnog tijela Grada Pakraca nadležnog za poslove komunalne djelatnosti.

VI. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 11.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ (u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga), mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim ambijentalnim obilježjima propisanim općim aktima Grada kojima su uređena pitanja postavljanja privremenih objekata i reklamnih predmeta na javnim i drugim površinama.
Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz odobrenje upravnog tijela Grada Pakraca nadležnog za poslove komunalne djelatnosti.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka mogu biti na slijedećim prostorima:

– izletištima, turističkim, športskim i rekreacijskim područjima,
– prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i druge manifestacije, samo za vrijeme njihova trajanja,
– na gradskim ulicama, trgovima i drugim javnim površinama.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.
Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz stavka 2. ovog članka, kao i izgled objekta, rješenjem određuje tijelo gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti na zahtjev ugostitelja.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka moraju se funkcionalno i vizualno održavati u ispravnom stanju te moraju biti stabilni u odnosu na statička i dinamička opterećenja, tehnološki proces rada i meteorološko-klimatske uvjete.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez ograničenja iz stavka 3. ovog članka, ako se isti nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine „Hoteli“ koji se kategorizira zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine „Kampovi“ koji se kategoriziraju te ako takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa.

VII. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 12.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojih se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu radnim i neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.
Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i po datke o kontaktu.

Članak 13.

Za izdavanje akata po ovoj Odluci plaća se naknada u visini od 200,00 kn. Naknada se uplaćuje na žiro račun Grada Pakraca broj: HR2823400091831800008, s pozivom na broj: HR68 5789-OIB podnositelja zahtjeva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužni su uskladiti poslovanje tih objekata s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 15.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršiti će se po odredbama Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/12 ).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/12 ).

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 335-02/15-01/1
URBROJ: 2162-05/06-15-1

Zaključak o prihvaćanju Plana rada Muzeja grada Pakraca za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2016. g.
2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-14-1

Zaključak o prihvaćanju Plana rada Gradske knjižnice Pakrac za 2016. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2016. g.

2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-2

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbi članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) , članaka 19., 20. i 21. Statuta Gradske knjižnice Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

I

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac imenuje se Monika Lucić Fider iz Dobrovca, sa danom 01. siječnja 2016. godine.

II

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan na tu funkciju.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/15-01/02
URBROJ: 2162-04/01-15-08