Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9., 14. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( „Narodne novine“ br. 85/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata, prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim i drugim površinama, njihov vanjski izgled te radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području Grada Pakraca (nastavno: Grad)

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“ i „Kampovi“ i „Ostali objekti za smještaj“ obvezno rade od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti mogu raditi:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od 6,00 do 24,00 sata,
2. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21,00 do 6,00 sata, samo u zatvorenim prostorima,
3. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata,
4. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze u željezničkom i autobusnom kolodvoru, u sklopu postaja za opskrbu gorivom i slično, u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze,
5. Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ ( u kiosku, nepokretnom ili priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama ) mogu raditi od 6,00 do 23,00 sata, odnosno u vremenu manifestacije na čijem prostoru i u okviru koje se postavljaju i nalaze, a radno vrijeme utvrđuje pravna ili fizička osoba vlasnik prostora ili osoba koja upravlja prostorom,
6. Ugostiteljski objekti iz skupine „Catering objekti“ od 6,00 do 23,00 sata.

Ugostitelj je dužan osigurati da se nakon 23,00 sata glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora ugostiteljskog objekta, kao i spriječiti stvaranje prekomjerne buke u ugostiteljskom objektu i oko njega.
U obavljanju u ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta , osim na prostorima za usluživanje na otvorenom prostoru, sukladno odredbama članka 5. ove Odluke.

Članak 3.

Smatra se da se ugostiteljski objekti iz članka 2. stavak 2. točka 3. ove Odluke nalaze izvan naseljenog područja naselja ako zračna udaljenost od ugostiteljskog objekta do najbliže građevine koja se koristi za stanovanje iznosi najmanje 300 metara, a iznimno i u slučaju kada se građevina koja se koristi za stanovanje nalazi na udaljenosti manjoj od 300 metara, pod uvjetom da je vlasnik ugostiteljskog objekta ujedno i vlasnik ili član kućanstva građevine koja se koristi za stanovanje.

Članak 4.

Iznimno od odredbi članka 2. stavak 2. točka 1. ove Odluke, ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana do 02,00 sata.

Članak 5.

Radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom prostoru (terase, tende i slično) uz ugostiteljske objekte iz članka 2. stavak 2. ove Odluke, završava najkasnije u 24,00 sata.
Radno vrijeme na otvorenom prostoru (terase, tende i sl.) uz „Objekte jednostavnih usluga“ završava u 23,00 sata.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. Ovog članka ne smiju izvoditi glazbu na otvorenom prostoru poslije 23,00 sata.
Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima od 21,00 do 6,00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.

III. ODREĐIVANJE RANIJEG ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA

Članak 6.

Gradonačelnik Grada Pakraca (nastavno: Gradonačelnik) može po službenoj dužnosti ili na prijedlog nadležnog upravnog tijela gradske uprave, najduže za dva (2) sata rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte od radnog vremena propisanog odredbama članka 2., stavak 2., točka 1. te članka 4. ove Odluke , ako se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

– da je u proteklih 12 mjeseci gospodarski inspektor zabranio rad zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena,
– da je u proteklih 12 mjeseci sanitarni inspektor zabranio rad zbog prekoračenja dopuštenih granica buke,
– da je u proteklih 12 mjeseci pravomoćno kažnjen od prekršajnog suda zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena, prekoračenja dopuštenih granica buke ili zbog
remećenja javnog reda i mira u objektu,
– da je Policijska postaja Pakrac izvijestila Grad o uredovanju u objektu u tri navrata u protekla 3 mjeseca zbog nepridržavanja propisanog radnog vremena ili dva puta zbog remećenja javnog reda i mira u objektu ili njegovoj neposrednoj blizini.

Ako nastupi neka od okolnosti iz stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik će rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrditi rok trajanja mjere ranijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta koji ne može biti kraći od 3 (tri), niti duži od 6 (šest) mjeseci, ovisno o učestalosti prekršaja iz stavka 1. ovog članka.

IV. ODREĐIVANJE DRUGAČIJEG RADNOG VREMENA OD PROPISANOG

Članak 7.

Gradonačelnik može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog radi organizacije prigodnih proslava (doček Nove godine, svadbe, maturalnih zabava, blagdanskih proslava i sl.), pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije na snazi mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 6. ove Odluke, odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka ugostitelj podnosi najkasnije 10 dana prije održavanja prigodne proslave. Uz zahtjev prilaže:

– rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti,
– potvrdu Porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama za gradske poreze,
– potvrdu nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu Pakracu,
– Izvješće Policijske postaje Pakrac o evidentiranim prijavama i intervencijama u objektu u protekla 3 mjeseca (ne starije od 10 dana),
– dokaz o uplati naknade iz članka 13. ove Odluke.

Članak 9.

Radno vrijeme ugostiteljskih sadržaja u ugostiteljskim objektima za smještaj ne mora biti istovjetno s radnim vremenom ugostiteljskog objekta, ali u tom je slučaju ugostitelj dužan na vidan način unutar ugostiteljskog objekta istaknuti radno vrijeme pojedinog ugostiteljskog sadržaja i istog se radnog vremena pridržavati.

V. OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Članak 10.

Ugostitelj može povremeno ( za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge, sukladno već ishođenom rješenju nadležnog državnog tijela uz odobrenje upravnog tijela Grada Pakraca nadležnog za poslove komunalne djelatnosti.

VI. ODREĐIVANJE PROSTORA I VANJSKOG IZGLEDA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 11.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ (u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga), mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim ambijentalnim obilježjima propisanim općim aktima Grada kojima su uređena pitanja postavljanja privremenih objekata i reklamnih predmeta na javnim i drugim površinama.
Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti smješteni uz odobrenje upravnog tijela Grada Pakraca nadležnog za poslove komunalne djelatnosti.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka mogu biti na slijedećim prostorima:

– izletištima, turističkim, športskim i rekreacijskim područjima,
– prostorima na kojima se održavaju sajmovi, skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske i druge manifestacije, samo za vrijeme njihova trajanja,
– na gradskim ulicama, trgovima i drugim javnim površinama.

Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.
Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz stavka 2. ovog članka, kao i izgled objekta, rješenjem određuje tijelo gradske uprave nadležno za komunalne djelatnosti na zahtjev ugostitelja.
Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka moraju se funkcionalno i vizualno održavati u ispravnom stanju te moraju biti stabilni u odnosu na statička i dinamička opterećenja, tehnološki proces rada i meteorološko-klimatske uvjete.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostitelj može odrediti prostor ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez ograničenja iz stavka 3. ovog članka, ako se isti nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine „Hoteli“ koji se kategorizira zvjezdicama ili u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine „Kampovi“ koji se kategoriziraju te ako takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih propisa.

VII. RADNO VRIJEME OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

Članak 12.

Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojih se mogu pružati ugostiteljske usluge mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu radnim i neradnim danima i pridržavati se istaknutog radnog vremena.
Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju istaknuta obavijest mora sadržavati i po datke o kontaktu.

Članak 13.

Za izdavanje akata po ovoj Odluci plaća se naknada u visini od 200,00 kn. Naknada se uplaćuje na žiro račun Grada Pakraca broj: HR2823400091831800008, s pozivom na broj: HR68 5789-OIB podnositelja zahtjeva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ugostitelji koji na dan stupanja na snagu ove Odluke obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužni su uskladiti poslovanje tih objekata s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 15.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršiti će se po odredbama Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/12 ).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/12 ).

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 335-02/15-01/1
URBROJ: 2162-05/06-15-1