Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09), sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Pakraca, na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Klasa: 810-03/15-05/01, Urbroj: 543-11-01-15-13, od 09. prosinca 2015., Gradsko vijeće Grada Pakraca na 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. g., donijelo je

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca

Članak 1.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pakraca su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:

1. Komunalac d.o.o. Pakrac, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
2. Vode Lipik d.o.o., Ul. Križnog puta 18, Pakrac
3. Pakrac plin d.o.o., Ul. Križnog puta 18, Pakrac
4. APP d.d. Požega, PJ Pakrac, Matije Gupca bb, Pakrac
5. Ljekarne Prohaska Tome, Bolnička 9, Pakrac
6. Veterinarska stanica Pakrac, Ul. Križnog puta 8
7. Pilana Jozipović d.o.o., 30. Svibnja 19, Prekopakra, Pakrac
8. Termo-metal d.o.o., Trg 76. Bataljuna, Pakrac
9. OŠ braće Radića Pakrac, Bolnička 55, Pakrac
10. OŠ braće Radića Pakrac, PŠ Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana 4, Badljevina
11. OŠ braće Radića Pakrac, PŠ Donja Obrijež, Donja Obrijež 50
12. OŠ braće Radića Pakrac, PŠ Prekopakra, A. Starčevića 23, Prekopakra
13. Srednja škola Pakrac, Bolnička 59, Pakrac
14. Osnovna glazbena škola Pakrac, Trg bana Jelačića 1, Pakrac
15. OPG Ranch M&M, Gornji Grahovljani 39
16. Mini pekara Pakrac, Hrvatskih velikana 6, Pakrac
17. Pekara Tun, Hrvatskih velikana 27, Pakrac
18. Mesnica „Lapaš”, Braće Radić 7, Pakrac
19. Elektroinstalaterska radionica Zvonko Martinović, Prekopakra, D. Duchača 46, Pakrac

Članak 3.

Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na području Grada Pakraca su:

1. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, B. Radić 13, Pakrac
2. Odred izviđača „Pakra“, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
3. Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. 68., Pakrac
4. Planinarsko društvo „Psunj“,Hrvatskih velikana 3, Pakrac
5. Radio klub „Pakrac“,B. Radić 13, Pakrac
6. Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
7. Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
8. Lovačko društvo „Psunj“, Donja Šumetlica 1A, Pakrac
9. Športsko ribolovno društvo „Papuk“, Radničko naselje
6, Pakrac

Članak 4.

Pravne osobe iz članka 2. i 3. ove Odluke, dobivanjem određene zadaće, stječu status sudjelovatelja u provedbi utvrđenih mjera sustava civilne zaštite na cjelokupnom području Grada Pakraca, te su dužne postupati u skladu s odredbama članka 36. i članka 37. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne Novine br. 82/15)

Članak 5.

Pravnim osobama iz članka 2. i 3. ove Odluke Grad će dostaviti izvod iz Plana zaštite i spašavanja te Civilne zaštite koji će sadržavati točno određene zadaće i obveze pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, Klasa: 810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-06/01-14-1, koju je donio Gradonačelnik Grada Pakraca dana 14. Listopada 2014. godine.

Članak 7.

Po jedan primjerak ove Odluke Grad Pakrac će dostavit svakoj pravnoj osobi iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Klasa: 810-01-15-01/7
Urbroj: 2162-05-06-15-1