Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbi članaka 26. i 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00, 69/09) , članaka 19., 20. i 21. Statuta Gradske knjižnice Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

I

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac imenuje se Monika Lucić Fider iz Dobrovca, sa danom 01. siječnja 2016. godine.

II

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan na tu funkciju.

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 15. prosinca 2015.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/15-01/02
URBROJ: 2162-04/01-15-08