Odluka o izmjeni i dopuni Odluke u o sufinanciranju redovnog programa vrtića za djecu – izbjeglice iz Ukrajine

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), odredbi članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21)  te odredbi članka 17. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca 02/14) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke u o sufinanciranju redovnog programa vrtića za djecu  – izbjeglice iz Ukrajine

 

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju redovnog programa vrtića za djecu – izbjeglice iz Ukrajine članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Sufinanciranje cijene redovnog programa vratića u iznosu od 50% za svako dijete ostvaruje se za pedagošku godinu na temelju zahtjeva Dječjeg vrtića „Maslačak“, Rješenjem UO za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

U zahtjevu Dječji vrtić „Maslačak“ mora navesti podatke: ime i prezime djeteta, datum rođenja, OIB i adresu boravišta u trenutku podnošenja Zahtijeva te podatke jednog roditelja/staratelja (kojemu je dodijeljen OIB).

Dijete ostvaruje pravo do kraja pedagoške godine ukoliko su okolnosti pod kojima je stekao pravo ostale nepromijenjene.“

 

Članak 2.

Ostali članci Odluke o sufinanciranju redovnog programa vrtića za djecu – izbjeglice iz Ukrajine ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 601-01/23-01/4
URBROJ: 2177-09-30-1/02-23-01
U Pakracu, 29. kolovoza 2023.g.