Odluka o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 02/14) i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 13/20) gradonačelnica Grada Pakraca, donosi

 

O D L U K U
o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2023./2024.

 

Članak 1.

U akademskoj godini 2023./2024. dodjeljivat će se mjesečne stipendije studentima u iznosu osnovice od 53,09 EUR.

Iznos osnovice stipendije uvećava se za 100% kod deficitarnih zanimanja i stipendija koje se dodjeljuju na temelju socijalnog statusa te u akademskoj godini 2023/2024. iznosi 106,18 EUR mjesečno.

Stipendija se dodjeljuje u jednakim mjesečnim obrocima kroz 10 mjeseci akademske godine.

 

Članak 2.

Nakon provedenog postupka istraživanja tržišta rada, gdje poslodavci i zainteresirana javnost nisu iskazali interes za deficitarnim zanimanjima, za akademsku godinu 2023/2024. nema utvrđenih deficitarnih zanimanja, te se nastavljaju stipendirati samo postojeći stipendisti deficitarnih zanimanja Grada Pakraca ukoliko zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

 

Članak 3.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 604-01/23-01/02
URBROJ: 2177-9-30-1/02-23-01
U Pakracu, 26. rujna 2023.g.