Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za Osnovnu glazbenu školu Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag. oec., dana 29. kolovoza 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastavnog materijala za Osnovnu glazbenu školu Pakrac

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju aktivnosti za povećanje interesa učenika za upise u  programe Osnovne glazbene škole Pakrac.

 

Članak 2.

Kao mjera članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za nabavku kajdanki (B5-TU-100 l) učenicima prvih razreda, prema zahtjevu Osnovne glazbene škole Pakrac i u realnom iznosu troška kajdanke po učeniku.

 

Članak 3.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku kajdanki, nastavnog materijala,  Osnovna glazbena škola Pakrac dužna je dostaviti najkasnije do 01.10. kalendarske godine za tekuću školsku godinu sukladno podacima o novoupisanim učenicima u programe Osnovne glazbene škole.

 

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 602-01/23-01/11
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23-01
U Pakracu, 29. kolovoza 2023.g.