Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 9. sjednici, održanoj 08. studenog 2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Članak 13. Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 02/2018) mijenja se i glasi:

„Svako dijete rane i predškolske dobi ima pravo upisa u dječji vrtić u kojem se izvodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prednost pri upisu u dječji vrtić za iduću pedagošku godinu imaju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako dječji vrtić ne može upisati svu prijavljenu djecu, nakon upisa djece iz stvaka 2. ovoga članka primjenjivat će se prioriteti kod upisa propisani člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19 i 57/22), aktima Vrtića te u skladu s odredbama Odluke.

Prednost prilikom upisa imaju djeca kako slijedi:

– djeca roditelja invalida Domovinskog rata
– djeca iz obitelji s troje ili više djece
– djeca čija su oba roditelja zaposlena
– djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima
–  djeca samohranih roditelja
– djeca jednoroditeljskih obitelji
– djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
– djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima
– djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području Grada Pakraca
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

Upisi u dječji vrtić mogu se provoditi elektroničkim putem.

 

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke iz čl. 1. ove Odluke o izmjeni i dopuni ostaju na snazi i dalje.

 

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/10
URBROJ: 2177-9-30/01-22-02
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.