Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022.  godine donijelo je:

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini

 

Članak 1.

 

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/2021,)  – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. Godini

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

 1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
 2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama.

 Program obuhvaća:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,

1.3.  Uklanjanje ruševina.

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
 2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

3.3. Izdaci za zimsku službu.

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA
 2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
 3. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2022. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.822.250,00 kn . Izvori financiranja Programa su planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 2.500.000,00 kn, komunalni doprinos u iznosu od 250.000,00 kn, opći prihodi u iznosu od 2062.250,00 kn, prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 10.000,00kn .

U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2022. godinu.

U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

    Plan 2022.g
Redni broj O P I S Proračunska pozicija Izvor financiranja Procjena troškova
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  
1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)  
1.1.1. Strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta ( bankine,cestovni pojas ) i javnih površina,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije-redovita čišćenja 701 11,432

80.000,00

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca 702 432 60.000,00
  Sanacija deponije građevinskog materijala      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.3. Uklanjanje ruševina 700 432 100.000,00
         
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama      
1.4.1. Planirani radovi:      
1.4.1.1. a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja                                                                            b) košnja trave na javnim površinama                                        c) sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada                                                                d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita) 680 11,432 1.815.000,00
  UKUPNO 1.:     2.055.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  2.055.000,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.
     
2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA  
2.1. Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica) 679 432 20.000,00
  Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci      
2.2. Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta 736 11,432 56.000,00
  Tekuće održavanje dječjih igrališta      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 2.:     76.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  76.000,00 kn, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA  
  U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  
3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca  
3.1.1. Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva 682 432 156.250,00
3.1.2. Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 685 432 125.000,00
3.1.3. Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 689 432 250.000,00
3.1.4. Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda 690 432,434 250.000,00
3.1.5. Čišćenje snijega i leda-redovita čišćenja 692 11,432 70.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa : 686 11,432 120.000,00
3.2.1. Nabava vertikalne prometne signalizacije dio 686    
3.2.2. Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije dio 686    
3.2.3. Trošak el. energije semafora dio 686    
3.2.4. Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta 687 11,432 250.000,00
3.2.5. Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina 688 11,432 250.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
         
3.3. Izdaci za zimsku službu      
3.3.1. Nabava soli i agregata za posipavanje 683 432 60.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.3.2. Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe 693 432 90.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 3.:     1.621.250,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1.621.250,00 kn,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
4. ODRŽAVANJE GROBLJA  
4.1. Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera) 691 432 20.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 4.:     20.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  20.000,00kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  
5.1. Potrošak el. energije za javnu rasvjete 694 432 800.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
5.2. Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete 695 11,432 250.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 5.:     1.050.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1050.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
6. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

706

  0,00
6.1. Čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 6.:     0,00

 

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:

 1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. iznose 2.055.000,00 kn.

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 60.000,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2022. Godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 100.000,00 kn .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2022. Godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 1815.000,00 kn .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

 1. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese,nabavka žardinjera i cvjetnjaka. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. iznose 76.000,00 kn.

 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.621.250,00 kn Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 851.250,00 kn.

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 620.000,00 kn.

3.3. Izdaci za zimsku službu

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn.

 1. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,ograde,pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2022. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn što je na razini plana za 2022. godinu.

 1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2022. Godinu planira se iznos od 1050.000,00 kn .

 1. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca .

IZVORI FINANCIRANJA:

11- Opći prihodi i kompenzacijske mjere
432- Komunalna doprinosi i naknada
434- Vodni doprinos

 

 Članak 2.

 

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 11/2021) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

 

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-01/22-01/22
URBROJ: 2177-9-40/01-22-2
Pakrac, 08.studenog 2022.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Miroslav Ivančić