Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022.godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 9. sjednici održanoj dana 08. studenog 2022. god. donijelo je sljedeće

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2022.godini

 

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca  u 2022. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/21) (u daljnjem tekstu: Program), u članku 1. iznos pod rednim brojem 1. od 30.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 35.000,00 kn, iznos pod rednim brojem 2. od 407.000,00 kn zamjenjuju se iznosom 350.000,00 kn, a ukupni iznos od 437.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 385.000,00 kn te sada glasi:

Red. br.  VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS (kn)
 1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 35.000,00
2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 350.000,00
  UKUPNO 385.000,00

 

Članak 2.

U članku 2. brišu se pojedine aktivnosti/mjere i mijenjaju se planirani iznosi te sada glasi:

 

Red. br.  NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA PLANIRANI IZNOS (kn)
1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 300.000,00
2. Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama 40.000,00
3. Naknada štete na usjevima od divljači 20.000,00
4. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 25.000,00
  UKUPNO

385.000,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune programa stupaju na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/21-01/14
URBROJ: 2177-9-30-2/05-22-4
U Pakracu, 8. studenoga 2022.g.