Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2020.g.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 3. sjednici održanoj dana 5. listopada 2021. godine donosi

 

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA DAN 31.12.2020. GODINE

 

Članak 1.

 

Salda rezultata poslovanja iskazani u Bilanci na dan 31. prosinac 2020. godine iznose:

92211- višak prihoda poslovanja-                                      46.763.776,47 kn

92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine       -46.910.522,53 kn

92213- višak primitaka od financijske imovine                    568.218,02 kn

UKUPAN REZULTAT (VIŠAK)                                     421.471,96 kn

Višak primitka od financijske imovine u iznosu od 568.218,02 kn i dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 46.342.304,51 koristi će se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

 

Članak 2.

 

Nakon provedenih knjiženja utvrđuje se višak prihoda poslovanja (konto 92211) u iznosu od 421.471,96 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA:400-06/21-01/1
URBROJ: 2162-20/01-21-1
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić