Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.g.
  2. Izvješće se nalazi u privitku ovog Zaključka.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 022-05/21-01/3
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić