Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika

Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 147/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo je slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećeg mrtvozornika za područje Grada Pakraca:

Franjo Bakula, dr. med.

  1. Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije imenovanje slijedećih mrtvozornika za područje Grada Pakraca :

Krešimir Milinčević, dr. med.,
Goran Čičin Radin Sarajlić, dr. med.,
Gordana Nikles, dr. med.,
Branka Šuperina, dr. med.,
Goranka Radmilović, dr. med.,
Sanela Hodak, dr. med.,
Aleksandar Beluškov, dr. med..

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 500-01/21-01/2
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić