Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. b. 1480/23, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, k. o. Kusonje

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA K. Č. BR. 1480/23, K. O. KUSONJE I K. Č. BR. 1480/24, K. O. KUSONJE

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznaka k. č. br. 1480/23, put, površine 163 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, put, površine 243 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje, jer je trajno prestala potreba korištenja istih kao nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-06/20-01/05

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.