Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik i Plana rada i financijskog plana za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2019. g. i Plan rada i financijski plan za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/20-01/02
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2019. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/20-01/08
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donosi,

ODLUKU O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), te uvjeti i postupak javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Rješenje).
Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), po provedenom javnom pozivu.

Članak 3.

Rješenje se izdaje na vrijeme od jedne godine.
Rješenje nije prenosivo.

Članak 4.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je u Pakracu: državna cesta D5 – Bolnička ulica –- okretište – parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička kbr. 57)
Gradonačelnik može po potrebi promijeniti relaciju prometovanja cestovnog turističkog vlaka za vrijeme trajanja Rješenja.

Članak 5.

Godišnji vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik sukladno sezonskom karakteru posla.
Dnevni vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Cijenu usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom određuje Gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik može zaključkom, u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka bez provođenja javnog poziva, na vrijeme od najviše 7 dana, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.
Gradonačelnik može bez provođenja javnog poziva i uz ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom, zaključkom odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka s područja susjedne jedinice lokalne samouprave na području Grada Pakraca, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.

Članak 8.

Najniži iznos godišnje naknade određuje Gradonačelnik, a to je ujedno i početni iznos naknade za javni poziv.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 9.

Odluku o raspisivanju i objavi javnog poziva donosi Gradonačelnik.
Javni poziv raspisuje Upravni odjel.
Postupak javnog poziva provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva koje imenuje Gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 10.

Javni poziv se provodi prikupljanjem pisanih zahtjeva.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana.
U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Grada unutar roka bez obzira na način dostave.

Članak 11.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada.
Javni poziv mora sadržavati:
1. djelatnost za koju se isti raspisuje
2. početni godišnji iznos naknade
3. način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva
4. iznos jamčevine koji treba položiti svaki podnositelj
5. naznaku da podnositelj koji odustane od zahtjeva nakon javnog otvaranja zahtjeva gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine
6. rok plaćanja naknade
7. naznaku da se nepotpuni zahtjevi neće uzeti u obzir
8. isprave koje su potrebne kao prilog zahtjevu
9. uvjete za odabir najpovoljnijeg zahtjeva
10. cijenu usluge prijevoza
11. relaciju i vrijeme prometovanja.
Gradonačelnik može u Odluci iz članka 9. ove Odluke propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje javnog poziva.

Članak 12.

Zahtjev mora sadržavati:
1. osobne podatke,
2. iznos naknade,
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
4. dokaz da podnositelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog turističkog vlaka,
5. isprave kojima podnositelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra) – ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva
6. potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
7. potvrdu da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
8. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),
9. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni turistički vlak sukladno ovoj Odluci.
Isprave se mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili običnoj preslici uz uvjet da se izvornici ili ovjerene preslike, po pozivu, moraju dati na uvid.

Članak 13.

O postupku otvaranja zahtjeva sastavlja se zapisnik.
Najpovoljniji zahtjev utvrdit će se, uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva, na temelju kriterija naknade.

Članak 14.

Prijedlog Rješenja sa odabirom najpovoljnijeg podnositelja zahtjeva sa zapisnikom o provedenom javnom pozivu, Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od otvaranja zahtjeva, dostavlja Upravnom odjelu.
Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o rješenju u roku od osam (8) dana od dana donošenja istog.
Podnositelj zahtjeva prije započinjanja prometovanja cestovnim turističkim vlakom je obavezan ishoditi potrebne suglasnosti sukladno posebnim zakonima za prometovanje na javnim cestama.
Gradonačelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jedan prispjeli zahtjev, u kojem slučaju će poništiti javni poziv bez posebnog obrazloženja.

Članak 15.

Rješenje osobito sadrži:
1. naziv, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,
2. relacije prometovanja cestovnim turističkim vlakom,
3. vrijeme na koje se izdaje,
4. iznos godišnje naknade i rok uplate,

Članak 16.

Podnositeljima zahtjeva koji ne uspiju u javnom pozivu, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja javnog poziva, dok se onom podnositelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.
Podnositelju zahtjeva koji odustane od zahtjeva do javnog otvaranja zahtjeva, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od zahtjeva.

Članak 17.

Rješenje se može ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdano:
– na zahtjev prijevoznika
– ako prijevoznik kasni sa plaćanjem godišnje naknade duže od 30 dana
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe prijevoznika
– ako se prijevoznik ne pridržava odredbi Rješenja, ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 18.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, prijevoznik je dužan kod sebe imati:
– rješenje
– cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni turistički vlak mora biti uredan i čist.

Članak 19.

Vozač cestovnog turističkog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:
– putnik fizički agresivan,
– putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.
Vozač cestovnog turističkog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 20.

Vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu u skladu sa pozitivnim propisima, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Članak 21.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati Policijskoj postaji.

Članak 22.

Okretišta i stajališta cestovnog turističkog vlaka moraju biti posebno obilježena.
Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog turističkog vlaka mora sadržavati:
– naziv prijevoznika
– natpis stajalište cestovni turistički vlak
– vrijeme polaska i dolaska
– cjenik izražen u kunama.

Članak 23.

Prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti oznake iz članka 22. ove Odluke o svom trošku.
Obilježavanje i postavljanje oznaka iz članka 22. ove Odluke prijevoznik mora izvršiti prema uputama Upravnog odjela.

IV. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provedbom ove odluke obavlja komunalni redar Grada Pakraca.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/7
Ur.broj: 2162-06/01-20-02
Pakrac, 20. srpanj 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. b. 1480/23, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, k. o. Kusonje

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA K. Č. BR. 1480/23, K. O. KUSONJE I K. Č. BR. 1480/24, K. O. KUSONJE

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznaka k. č. br. 1480/23, put, površine 163 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, put, površine 243 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje, jer je trajno prestala potreba korištenja istih kao nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-06/20-01/05

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8) od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

II.

Gradsko vijeće Grada Pakraca provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

 

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

IX.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2

URBROJ: 2162-05/09-20-9

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj  20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin – mag. prava
 2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije
 4. Vlado Eck- predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 5. Željka Pejša Božić – predstavnica Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/2, URBROJ: 2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/2, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/5

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVODJENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin – mag. prava
 2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA:320-02/18-01/1, URBROJ:2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/6

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKA O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENJU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Članak 1.

                U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:

 1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
 2. Vera Jandrić, dipl. ing. agr. – zamjenica predsjednika
 3. Dajana Čavlović, mag. ing. agr. – član

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

                Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom  14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (KLASA: 320-12/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-18-2).

Članak 5.

                Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/20-01/1

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca, KLASA: 410-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 18. svibnja 2020. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2020; „Narodne novine“ br. 64/2020).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 410-01/20-01/2
Urbroj: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

 

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 9. Mjera 9. – Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac dodaje se:

10. Mjera 10. – Refundacija poreza na potrošnju

Ova mjera podrazumijeva refundaciju poreza na potrošnju putem obračunskog podmirenja navedenog poreza za sve obveznike plaćanja istog na području Grada Pakraca i to u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi obveznici plaćanja poreza na potrošnju koji obavljaju djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi podnošenjem obrasca PP-MI-PO za mjesece od lipnja do prosinca 2020. g. sa potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave, elektroničkom poštom na adresu mjere.covid-19@pakrac.hr; nakon čega će obvezniku putem obračunskog plaćanja provedenog od strane Grada Pakraca biti izvršena refundacija poreza na potrošnju.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/2

URBROJ:2162-05/01-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2015) članak 5. mijenja se i glasi:

„Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt (terasa i sl.) može raditi u istom vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt uz uvjet da se ne narušava javni red i mir te da razina buke ne prelazi najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

Odredba st. 1. ovog članka ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebni propisima od 21:00 do 6:00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.“

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2015) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-02/20-01/1

URBROJ:  2162-05/01-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.