Odluka o izmjeni Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2015) članak 5. mijenja se i glasi:

„Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt (terasa i sl.) može raditi u istom vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt uz uvjet da se ne narušava javni red i mir te da razina buke ne prelazi najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

Odredba st. 1. ovog članka ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebni propisima od 21:00 do 6:00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.“

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2015) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-02/20-01/1

URBROJ:  2162-05/01-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.