Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

 

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 9. Mjera 9. – Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac dodaje se:

10. Mjera 10. – Refundacija poreza na potrošnju

Ova mjera podrazumijeva refundaciju poreza na potrošnju putem obračunskog podmirenja navedenog poreza za sve obveznike plaćanja istog na području Grada Pakraca i to u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi obveznici plaćanja poreza na potrošnju koji obavljaju djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi podnošenjem obrasca PP-MI-PO za mjesece od lipnja do prosinca 2020. g. sa potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave, elektroničkom poštom na adresu mjere.covid-19@pakrac.hr; nakon čega će obvezniku putem obračunskog plaćanja provedenog od strane Grada Pakraca biti izvršena refundacija poreza na potrošnju.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/2

URBROJ:2162-05/01-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.