Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Na temelju čl. 15. i čl. 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE

I.

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. (dalje u tekstu: Strategija upravljanja imovinom) koju je Grad Pakrac obvezan donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije.

II.

U Strategiji upravljanja imovinom određeni su dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada Pakraca i Republike Hrvatske.

III.

Strategiju upravljanja imovinom donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za razdoblje od sedam godina.

IV.

Strategija upravljanja imovinom objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/19-01/7

URBROJ: 2162-06/08-20-5

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.