Odluka o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU
O UKIDANJU NAPLATE PARKIRANJA VOZILA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/11, 1/12, 2A/12, 4/18), Odluka o cijeni parkiranja (KLASA: 340-01/12-01/31, URBROJ: 2162-06/01-12-3 od 18. lipnja 2012. g.) i Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/15).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/5

URBROJ: 2162-04/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.