Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju čl. 15. i čl. 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

I.

Usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan upravljanja imovinom) kojeg je Grad Pakrac obvezan donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije.

II.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:

  • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
  • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
  • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
  • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja imovinom, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za razdoblje od godinu dana.

IV.

Grad Pakrac dužan je do 30. rujna 2021. godine dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom.

V.

Godišnji plan upravljanja imovinom objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenim Internetskim stranicama Grada Pakraca, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/19-01/7

URBROJ: 2162-06/08-20-7

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.