Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

Temeljem članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU O ODREDJIVANJU KOMUNALNIH DJELANOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području grada Pakraca obavljaju na temelju pisanog ugovora.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora su:

  1. održavanje nerazvrstanih cesta,
  2. održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta, osim poslova koji su u djelokrugu rada Vlastitog pogona Grada Pakraca.

Članak 4.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene, osim poslova koji su u djelokrugu rada Vlastitog pogona Grada Pakraca.

Članak 5.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 2. ove odluke te sklapanje, izmjena i provedba ugovora provode se sukladno propisima o javnoj nabavi.

Članak 6.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Grada Pakraca sklapa gradonačelnica.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:

  1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
  2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
  3. vrstu i opseg komunalnih usluga,
  4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
  5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 7.

Ugovori sklopljeni na temelju propisa o javnoj nabavi za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove odluke i ugovori sklopljeni na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/2011; 5/2012) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/2011; 5/2012).

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/20-01/1

URBROJ: 2162-06/08-20-02

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik:      Miroslav Ivančić v. r.