Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 98/2019) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U cijelom tekstu Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, dalje u tekstu: Statut) riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.

Članak 2.

U cijelom tekstu Statuta riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

U članku 51. stavak 3. alineja 14. mijenja se i glasi:

„- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno povjerenih poslova državne uprave,“

Članak 4.

U članku 54. stavak 1. alineja 1. riječi: „Predstojnik će u roku od osam dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke gradonačelnika,“ brišu se.

Članak 5.

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela Grada.“

Članak 6.

U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“

Članak 7.

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 012-03/20-01/1

URBROJ: 2162-04/01-20-1

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.