Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1547/1, k. o. Kusonje

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA K. Č. BR. 1547/1, K. O. KUSONJE

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k. č. br. 1547/1, put u selu, površine 180 m2, upisanoj u z. k. ul. br. 1111, k. o. Kusonje, jer je trajno prestala potreba korištenja iste kao nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini iz članka 1. ove odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-06/20-01/03

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.