Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj je 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo

ODLUKU

O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                General Ante Gotovina proglašava se Počasnim građaninom Grada Pakraca.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA  PAKRACA

 

KLASA: 061-01/13-01/1

URBROJ: 2162-01/01-13-14

U Pakracu, 26. veljače 2013.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.