Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 36. i 44. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 20. sjednici, održanoj 26. veljače 2013. godine donosi

 POSLOVNIČKU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

Članak 1.

                U članku 2. stavku 2. iza riječi „predsjedava“ tekst se briše i dodaje novi koji glasi: „prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedati će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.“

Članak 2.

                U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: „Gradsko vijeće ima predsjednika i do dva potpredsjednika.“

Članak 3.

                U članku 11. stavak 6. se briše.

Članak 4.

                U članku 21. stavku 1. riječ „zamjenik“ zamjenjuje se riječju „zamjenici“.

                U članku 45. stavku 1. riječ „zamjeniku“ zamjenjuje se riječju „zamjenicima“, u stavku 6. riječ „zamjenik“ zamjenjuje se riječju „zamjenici“.

                U članku 46. riječ „zamjeniku“ zamjenjuje se riječju „zamjenicima“.

                U članku 47. riječ „zamjenik“ zamjenjuje se riječju „zamjenici“.

Članak 5.

                U članku 55. stavku 4. broj „15“ zamjenjuje se brojem „8“, iza riječi „dana“ točka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst koji glasi: „na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća.“

Članak 6.

                U članku 56. stavku 5. riječ „zamjeniku“ zamjenjuje se rječju „zamjenicima“.

Članak 7.

                U članku 61. stavku 1. riječ „prvi“ briše se.

Članak 8.

                U članku 77. stavku 2. riječ „prvi“ briše se, iza riječi „potpredsjednik“ stavlja se točka, a ostatak teksta u stavku 2. briše se.

Članak 9.

                Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik da izradi pročišćeni tekst Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Članak 10.

                Ova Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/3

URBROJ: 2162-04/03-13-1

U Pakracu 26. veljače 2013.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.