Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj je 20. sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo

ODLUKU O DODJELI

 JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA PAKRACA“

 

Članak 1.

                Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada Pakraca  slijedećim osobama:

– prof. dr. sc. Mladenu Havelki iz Zagreba, za područje znanosti,

– g. Kreši Jelaviću iz Bjelovara, za područje drugih društvenih djelatnosti,

– Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zagreb, za područje graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša,

 – gđi Višnji Klobučar iz Pakraca, za područje odgoja i obrazovanja.

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 061-01/13-01/1

URBROJ: 2162-01/01-13-13

U Pakracu, 26. veljače 2013. g.     

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.