Odluka o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva i suradnje između Općine Dobretići – Republika Bosna i Hercegovina i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeću

O D L U K U
o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva
i suradnje između Općine Dobretići – Republika Bosna i Hercegovina
i Grada Pakraca Republika Hrvatska

I
Donosi se Odluka o zaključivanju Sporazuma o oblikovanju partnerstva i suradnje između Općine Dobretići-Republika Bosna i Hercegovina i Grada Pakraca-Republika Hrvatska.
Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka, te tekst Svečane povelje koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

II
Sporazum iz točke l. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

III
Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 910-01/09-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011. godine