Zaključak o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 36. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine usvojilo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na tekst Odluke i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pakraca koju je Stručno vijeće Doma zdravlja Požeško-slavonske županije donijelo na svojoj 7. sjednici održanoj dana 9. svibnja 2011. godine.

2. Odluka iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 500-01/11-01/03
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.