Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98 i 104/00) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakrac na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Gradske
knjižnice Pakrac

I
Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac imenuje se Monika Lucić Fider iz Dobrovca, sa danom 1. siječnja 2012. godine.

II
Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan na tu funkciju.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRAC

KLASA: 612-04/11-01/01
URBROJ: 2162-04/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 25. listopada 2011.g.