Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine „ , broj 90/11), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) , Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14 sjednici , održanoj dana 25. listopad 2011. godine  donosi

ODLUKU

o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti jediničnih iznosa NP za položajne zone na području Grada Pakraca , utvrđene odredbom članka 8. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 01/11) u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne novine“ , broj 101/11-u daljnjem tekstu : Uredba).

Članak 2.

Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe i to:

Vrijednost jediničnih iznosa I.ZONA II. ZONA III. ZONA IV. ZONA
NP 20 kn 15 kn 10 kn 5 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu  danom  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/16

URBROJ: 2162- 07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac 25.10. 2011. godine