Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine„ broj 90/11), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 14. sjednici, održanoj dana 25. listopad 2011. godine donosi

ODLUKU
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje broj etaža koje se mogu ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama .

Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno Prostornom planu uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 08/07). može se, protivno prostornom planu, prema odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, ozakoniti još jedna etaža(e)², ako se takva zgrada nalazi unutar i izvan građevinskog područja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/19
URBROJ: 2162- 07/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac 25.10. 2011. godine