Odluka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

Temeljem odredbi članka 127. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine br. 35/05 i 41/08), članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grda Pakraca, na 14. sjednici održanoj dana 25. listopada 2011. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije

I.
Daje se suglasnost za prijenos Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca Klasa: 363-02707-01701, Urbroj: 2162-02/01-07-10, od 28. kolovoza 2007. godine, sa trgovačkog društva PARKCOM d.o.o. Zagreb, Medvedgradska 47 (Koncesionar) na društvo COMGROUP d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 47 (Preuzimatelj koncesije).

II.
Grad Pakrac, kao davatelj koncesije, Koncesionar i Preuzimatelj koncesije će u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke sklopiti ugovor o prijenosu Ugovora iz točke 1 ove Odluke.

III.
Preuzimatelj koncesije preuzima koncesiju s pravima i obvezama utvrđenim Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.4/07) i Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca od 28. kolovoza 2007. godine, u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojima je i dana, na preostalo vremensko razdoblje trajanja koncesije.

IV.
Preuzimatelj koncesije preuzima obvezu izmiriti dospjeli dug Koncesionara prema Davatelju koncesije, u iznosu od 72.826,00 kuna, prije sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora o dodjeli koncesije, što je neizostavan uvjet za sklapanje predmetnog ugovora.

V.
Preuzimatelj koncesije stječe prva i obveze iz koncesije danom sklapanja ugovora o prijenosu Ugovora o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na području Grada Pakraca.
VI.
Ukoliko u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke ne sklope ugovor o prijenosu ugovora o dodjeli koncesije, smatrat će se da su Koncesionar i Preuzimatelj koncesije odustali od prijenosa.

VII.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca sklopiti ugovor iz točke II. ove Odluke.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/11-01/6
URBROJ: 2162-06/01-11-4

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 25. listopada 2011.