Odluka o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2023. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, mag.oec, dana xx. rujna 2023. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju nastavnog materijala za učenike Osnovne škole braće Radića Pakrac u 2023. godini

 

Članak 1.

            Ovom se Odlukom omogućuje ostvarivanje socijalnih usluga obiteljima u većem opsegu, a odnose se na potrebe učenika osnovnoškolske dobi, odnosno učenika Osnovne škole braće Radića Pakrac za školsku godinu 2023./2024.

 

Članak 2.

            Kao mjera članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava Osnovnoj  školi braće Radića  Pakrac u iznosu do najviše 38.978,33 EUR za nabavku radnih bilježnica učenicima, a prema zahtjevu Osnovne škole braće Radića Pakrac.

 

Članak 3.

            Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku radnih bilježnica Osnovna škola braće Radića Pakrac dužna je dostaviti najkasnije do 60 dana nakon početka nastavne godine sukladno podacima o broju učenika koje isto pravo ne mogu ostvariti po drugim osnovama (propisi; obitelji hrvatskih branitelja, obitelji u sustavu socijalne skrbi i sl.), a koji pohađaju Osnovnu školu braće Radića Pakrac.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku radnih bilježnica mora sadržavati brojčane podatke: broj učenika po razredima i ukupni financijski iskazan trošak radnih bilježnica po razredu i broj učenika koji ostvaruju pravo iz drugih izvora te biti  ovjeren i potpisan od strane ravnatelja.

 

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca za 2023. godinu.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag.oec.

 

KLASA: 602-01/23-01/12
URBROJ: 2177-9-30-1/2-23-1
U Pakracu, 11. listopada 2023.g.