IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, mag. oec.

i

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednica Iva Šušković, struč. spec. oec.

zaključili su dana 23. listopada 2023. g.

 

IV. D O D A T A K
Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

U Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) članak 49. mijenja se i glasi:

„Visinu osnovice za obračun plaće odlukom utvrđuje gradonačelnik uz prethodnu suglasnost Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Podružnice Pakrac.

Osnovicu za izračun plaće ugovorne strane utvrđuju na način da se osnovica za svaku sljedeću godinu ili drugo vremensko razdoblje uvećava u skladu sa proračunskim mogućnostima poslodavca, uvažavajući porast troškova života, a najmanje za 6%.

Ugovorne strane suglasne su da će u postupku donošenja proračuna za svaku godinu pregovarati o usklađivanju osnovice i drugih prava iz Kolektivnog ugovora.

Ako se ugovorne strane do donošenja proračuna za sljedeću godinu ne dogovore o osnovici za izračun plaće, osnovicu će utvrditi gradonačelnik.

Osnovica za izračun plaće iz prethodnog stavka ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa osnovice za prethodno razdoblje.“

 

Članak 2.

Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje od dana potpisivanja istog.

 

Članak 3.

Ostale odredbe Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/22) ostaju neizmijenjene.

 

Članak 4.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

 

GRAD PAKRAC
Gradonačelnica: Anamarija Blažević, mag. oec.

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Predsjednica: Iva Šušković, struč. spec. oec.

KLASA: 023-01/23-01/1
URBROJ: 2177-9-10/05-23-5
U Pakracu, 23. listopada 2023.g.