Zaključak, Suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. Osnovne glazbene škole Pakrac.
  1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio i neće se posebno objaviti.
  1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:602-02/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-23-2
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.