Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 9. i 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 7. ožujka 2023.g. donijelo

 

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

 

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i  materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:

-Deanu Nagy-u iz Pakraca,
-Ivici Turuku, dr. med., spec.ped.  iz Pakraca,
-Marijanu Gašparu iz Pakraca  (posthumno),
-Peri Tutiću iz Pakraca,
-Zlatku Grčeviću iz Pakraca,
-Željku Trohi iz Pakraca.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:061-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-10/04-23-12
U Pakracu, 07. ožujka 2023.g.