Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.god. donijelo je sljedeći

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACAU 2022.GODINI

 

Članak 1.

 

Ovim Programom planiraju se prihodi od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, koja su prihod  Proračunu Grada Pakraca za 2022.god., kako slijedi:

 

Red. br.  

VRSTA PRIHODA

PLANIRANI IZNOS (kn)
      1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 30.000,00
    2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 407.000,00
  UKUPNO 437.000,00

 

Članak 2.

 

Prihodi iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se na rashode u Proračunu Grada Pakraca za 2022.god. kako slijedi:

 

Red. br.  

NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA

PLANIRANI IZNOS (kn)
1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 100.000,00
2. Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama 110.000,00
3. Naknada štete na usjevima od divljači 17.000,00
4. Provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) 20.000,00
5. Materijal za nasipavanje poljskih putova 30.000,00
6. Prijevoz za materijal za poljske putove 20.000,00
7. Razgrtanje materijala za nasipavanje poljskih putova 80.000,00
8. Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda 60.000,00
  UKUPNO 437.000,00

 

Sredstva će se koristiti za provođenje aktivnosti vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, za postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, za naknadu šteta na usjevima od divljači vezanih uz Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca, te provođenje mjera dezinsekcije (larvicidno tretiranje komaraca) i troškove vezane uz uređenje poljskih putova te održavanje kanalskih mreža.

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/21-01/13
URBROJ: 2162-30-2/04-21-2

U Pakracu,16. prosinca2021.g.