Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.god. donijelo je sljedeći

 

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2021.GODINI

 

Članak 1.

 

Ovim Programom planiraju se prihodi od sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, koja su prihod  Proračunu Grada Pakraca za 2021.god., kako slijedi:

 

Red. br.  

VRSTA PRIHODA

PLANIRANI IZNOS (kn)
1. Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 30.000,00
    2. Zakup i privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 340.000,00
  UKUPNO 370.000,00

 

Članak 2.

 

Prihodi iz članka 1. ovog Programa raspoređuju se na rashode u Proračunu Grada Pakraca za 2021.god. kako slijedi:

 

Red. br.  

NAZIV AKTIVNOSTI/MJERA

PLANIRANI IZNOS (kn)
1. Potpore male vrijednosti:

Mjera 1. Nabava mehanizacije i strojeva

Mjera 2. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika i staklenika

Mjera 3. Nabava opreme i materijala za proizvodnju

Mjera 4. Očuvanje genetskog potencijala

Mjera 5. Kupnja selekcioniranih matica

Mjera 6. Prihrana pčelinjih zajednica

Mjera 7. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim

gospodarstvima

Mjera 8. Edukacija poljoprivrednika

Mjera 9. Ekološka proizvodnja

Mjera 10. Mladi poljoprivrednici

310.000,00
   2. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 50.000,00
3. Naknada štete na usjevima od divljači 10.000,00
  UKUPNO 370.000,00

 

Sredstva će se koristiti za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima za poticajne mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, za provođenje aktivnosti vezanih uz Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca te za naknadu štete na usjevima od divljači vezanih uz Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Pakraca.

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/21-01/13
URBROJ: 2162-30-2/04-21-2

U Pakracu, 16. prosinca 2021.g.