Odluka o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 02/14) i članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 13/20) gradonačelnica Grada Pakraca dana 30. rujna 2021. godine, donosi

 

ODLUKU
o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2021./2022.

 

Članak 1.

U akademskoj godini 2021./2022. dodjeljivat će se mjesečne stipendije studentima u iznosu osnovice od 400,00 kuna.

Iznos osnovice stipendije uvećava se za 100% kod deficitarnih zanimanja i stipendija koje se dodjeljuju na temelju socijalnog statusa te u akademskoj godini 2021/2022. iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Stipendija se dodjeljuje u jednakim mjesečnim obrocima kroz 10 mjeseci akademske godine.

Članak 2.

Određuju se deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2021/2022.:

  1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje:

magistar/a ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag.praesc. educ.)

  1. Glazba:

mag.mus. klavira
mag.mus. harmonike
mag.mus. gitare
mag.mus.klarineta
mag.mus. trube
mag.mus. horne (roga)

 

Članak 3.

            Sredstva za provedbu ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

            Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

KLASA: 604-01/21-01/02
URBROJ: 2162-30-01/02-21-01

Gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.