Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem čl. 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 24.  rujna 2021.g. donosi

 

Odluku
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

 

Članak 1.

 

U Upravno  vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac imenuju se sljedeći predstavnici Grada Pakraca:

– Marijan Širac, mag. oec. iz Pakraca,
– Adriana Pepić, struč.spec.oec. iz Pakraca,
– Tomislav Novinc, mag.prim.educ. iz Pakraca.

 

Članak 2.

 

Mandat članovima Upravnog vijeća iz članka 1. Ove Odluke traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno izabrani na dužnost.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA: 601-01/21-01/4
URBROJ: 2162-10/04-21-2

U Pakracu, 24. rujna 2021.g

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.