2. dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) te članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

2. DOPUNE
PLANA KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/21, 7/21) u članku 3. dopunjuju se brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata, kako slijedi:

Redni broj Naziv Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice i stvaratelja/primatelja
8. Ured Grada -10  
  – pročelnik   -10/01
  – viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću   -10/02
  – stručni suradnik za uredsko poslovanje   -10/03
  – referent za uredsko poslovanje   -10/04
  -referent općih poslova   -10/05
  – administrativni referent   -10/06
9. Upravni odjel za pravne poslove i financije -20  
  – pročelnik   -20/01
9.1. Odsjek za pravne poslove -20-1  
  – voditelj Odsjeka za pravne poslove   -20-1/01
  – viši savjetnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu   -20-1/02
  – viši stručni suradnik za pravne poslove   -20-1/03
9.2. Odsjek za financije -20-2  
  – voditelj Odsjeka za financije   -20-2/01
  – viši savjetnik za proračun i financije   -20-2/02
  – viši stručni suradnik za sustav riznice, financijskog upravljanja i kontrola   -20-2/03
  – referent za financijsko poslovanje   -20-2/04
  -referent računovodstveno-financijskih poslova   -20-2/05
  – referent za naplatu gradskih prihoda   -20-2/06
10. Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo -30  
  – pročelnik   -30/01
10.1. Odsjek za društvene djelatnosti -30-1  
  – voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti   -30-1/01
  – stručni suradnik za društvene djelatnosti   -30-1/02

-30-1/03

10.2. Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove -30-2  
  – voditelj Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove   -30-2/01
  – viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove   -30-2/02

-30-2/03

  – viši stručni suradnik za poljoprivredu   -30-2/04

-30-2/05

  – viši stručni suradnik – poljoprivredni redar   -30-2/06
11. Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti -40  
  – pročelnik   -40/01
11.1. Odsjek za graditeljstvo -40-1  
  – voditelj Odsjeka za graditeljstvo   -40-1/01
  – viši stručni suradnik za graditeljstvo   -40-1/02
  – stručni suradnik za graditeljstvo   -40-1/03

-40-1/04

  – referent za graditeljstvo   -40-1/05

-40-1/06

11.2. Odsjek za komunalne djelatnosti -40-2  
  – voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti   -40-2/01
  – viši stručni suradnik za infrastrukturu   -40-2/02
  – stručni suradnik za infrastrukturu   -40-2/03
  – referent – komunalni redar   -40-2/04
  – referent za komunalne prihode   -40-2/05

Članak 2.

Ove dopune stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

KLASA: 035-02/21-01/2
URBROJ: 2162-02/01-21-01
Pakrac, 7. srpnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.