Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 126/19 i 17/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

              

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera civilne zaštite Grada Pakraca (u daljnjem tekstu stožer civilne zaštite), sastav stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

 

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju:

 1. Marijan Širac, za načelnika stožera civilne zaštite,
 2. Tomislav Petrač, za zamjenika načelnika stožera civilne zaštite,
 3. Zlatko Zerdin, član stožera za protupožarnu zaštitu,
 4. Tomislav Luksetić, član stožera za komunalne djelatnosti
 5. Robert Hrastić, član stožera predstavnik policijske uprave
 6. Antun Širac, član stožera predstavnik službe civilne zaštite
 7. Đurđica Stokić, član stožera za medicinsko zbrinjavanje
 8. Siniša Horvat, član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
 9. Danijela Kiš, član stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju – HCK
 10. Milan Ristić, član stožera zapovjednik postrojbe CZ
 11. Zvonimir Miler, član predstavnik HGSS

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne okolnosti.

Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik stožera.

Članak 6.

Kada se sustavima ranog upozoravanja ili kroz međunarodnu razmjenu najavi mogućnost nastajanja velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne zaštite sukcesivno podižu razinu pripravnosti stožera.

Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi načelnik stožera.

Stožer civilne zaštite stavlja se u stanje pripravnosti kada prijeti realna opasnost od nastanka velike nesreće ili katastrofe ili kada se na području lokalne samouprave proglasi stanje velike nesreće.

Članak 7.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, stožer civilne zaštite preuzima sve poslove usklađivanja, djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.

Stožer civilne zaštite aktivira se kada se na području njegove nadležnosti proglasi stanje velike nesreće.

Članak 8.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, stožer može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 9.

Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili gradonačelnica kada velika nesreća nastupi, na sjednice stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa grada, drugih pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 10.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava nadležno upravno tijelo Grada Pakraca sukladno odluci gradonačelnice.

Članu stožera civilne zaštite, tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja, a što se utvrđuje planom djelovanja civilne zaštite, vanjskim planom civilne zaštite i operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Članak 11.

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi gradonačelnica.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema planovima djelovanja civilne zaštite.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/18) od 22. ožujka 2018. g.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADONAČELNICA

KLASA: 810-06/21-01/1
URBROJ: 2162-05/01-21-15
Pakrac, 21. lipnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.