Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8 od 27.11.2019. godine i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici, održanoj 12.04.2021. godine donijelo je

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Budići, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Prekopakra, Rogulje, Španovica, Šumetlica i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica koje čine pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC), nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/6

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

 

 

Tablica 1 – rok od 25 godina

 

R. br. Naziv katastarske općine PTC br. Broj katastarske čestice Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura) Površina

(ha)

Jedinična zakupnina (kn) Početna zakupnina (kn) Troškovi

krčenja (kn)

Ukupna visina početne zakupnine (kn) Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BADLJEVINA 1 1724/43 ORANICA 0,4514 272 122,78 0,00 122,78
2 BADLJEVINA 2 1724/35 ORANICA 0,5107 272 138,91 0,00 138,91
3 BADLJEVINA 3 1726/2 ORANICA 0,3280 272 89,22 0,00 89,22
4 BADLJEVINA 4 1228 LIVADA 0,0752 260 19,55 0,00 19,55
5 BADLJEVINA 4 1229/1 LIVADA 0,2671 260 69,45 0,00 69,45
6 BADLJEVINA 5 1243 ORANICA 0,3402 272 92,53 0,00 92,53
7 BADLJEVINA 6 1214 LIVADA 0,1658 260 43,11 0,00 43,11
8 BADLJEVINA 7 1168/6 LIVADA 0,2876 260 74,78 0,00 74,78
9 BADLJEVINA 7 1094/1 LIVADA 0,4359 260 113,33 0,00 113,33
10 BADLJEVINA 8 1703/26 ORANICA 0,5237 272 142,45 0,00 142,45 DIJELOM JVD
11 BADLJEVINA 8 1703/27 ORANICA 0,4248 272 115,55 0,00 115,55 DIJELOM JVD
12 BADLJEVINA 8 1703/28 ORANICA 0,5456 272 148,40 0,00 148,40 DIJELOM JVD
13 BADLJEVINA 9 1703/20 ORANICA 0,2872 272 78,12 0,00 78,12 DIJELOM JVD
14 BADLJEVINA 9 1703/20 ORANICA 0,2025 272 55,08 0,00 55,08 DIJELOM JVD
15 BADLJEVINA 10 1715/100 ORANICA 0,2924 272 79,53 0,00 79,53
16 BADLJEVINA 11 1724/36 ORANICA 0,0921 272 25,05 0,00 25,05
17 BADLJEVINA 12 1721/22 ORANICA 0,5168 272 140,57 0,00 140,57
18 BADLJEVINA 13 1722/6 LIVADA 0,2877 260 74,80 0,00 74,80 DIJELOM JVD
19 BADLJEVINA 14 1725/11 LIVADA 0,0471 260 12,25 0,00 12,25 DIJELOM JVD
20 BADLJEVINA 15 1717/8 LIVADA 0,0853 260 22,18 0,00 22,18
21 BADLJEVINA 16 1717/6 LIVADA 0,0354 260 9,20 0,00 9,20
22 BADLJEVINA 17 486/1 LIVADA 0,2108 260 54,81 0,00 54,81 DIJELOM JVD
23 BADLJEVINA 18 413 ORANICA 0,0313 272 8,51 0,00 8,51
24 BADLJEVINA 18 414 VINOGRAD 0,0360 272 9,79 0,00 9,79
25 BADLJEVINA 18 414 ORANICA 0,2036 272 55,38 0,00 55,38
26 BADLJEVINA 19 44 ORANICA 0,0716 272 19,48 0,00 19,48
27 BADLJEVINA 20 538 ORANICA 0,3920 272 106,62 0,00 106,62
28 BADLJEVINA 21 648/1 ORANICA 0,8092 272 220,10 0,00 220,10
29 BADLJEVINA 22 641 ORANICA 0,2367 272 64,38 0,00 64,38
30 BADLJEVINA 23 659 ORANICA 0,0967 272 26,30 0,00 26,30
31 BADLJEVINA 24 714 ORANICA 0,4294 272 116,80 0,00 116,80
32 BADLJEVINA 25 693 ORANICA 0,0601 272 16,35 0,00 16,35
33 BADLJEVINA 26 726/14 PAŠNJAK 0,0619 118 7,30 0,00 7,30
34 BADLJEVINA 27 678/3 PAŠNJAK 0,0385 118 4,54 0,00 4,54 DIJELOM JVD
35 BADLJEVINA 28 767 ORANICA 0,4665 272 126,89 0,00 126,89
36 BADLJEVINA 29 1640/2 LIVADA 0,1698 260 44,15 0,00 44,15 DIJELOM JVD
37 BADLJEVINA 29 1641/2 LIVADA 0,1180 260 30,68 0,00 30,68
38 BADLJEVINA 30 1642/1 ORANICA 0,5528 272 150,36 0,00 150,36 DIJELOM JVD
39 BADLJEVINA 31 1650/1 PAŠNJAK 0,0579 118 6,83 0,00 6,83
40 BADLJEVINA 32 1638/4 LIVADA 0,0762 260 19,81 0,00 19,81
41 BADLJEVINA 33 1639/1 ORANICA 0,4571 272 124,33 0,00 124,33
42 BADLJEVINA 34 1636/1 LIVADA 0,1187 260 30,86 0,00 30,86
43 BADLJEVINA 35 1634/2 LIVADA 0,1830 260 47,58 0,00 47,58
44 BADLJEVINA 36 1657/1 ORANICA 0,0827 272 22,49 0,00 22,49
45 BADLJEVINA 37 1658/1 ORANICA 0,1133 272 30,82 0,00 30,82 DIJELOM JVD
46 BADLJEVINA 38 1661/1 LIVADA 0,1312 260 34,11 0,00 34,11
47 BADLJEVINA 38 1661/1 ORANICA 0,2597 272 70,64 0,00 70,64
48 BADLJEVINA 39 1371/1 LIVADA 0,2110 260 54,86 0,00 54,86
49 BADLJEVINA 40 1344/2 LIVADA 0,3207 260 83,38 0,00 83,38
50 BADLJEVINA 41 1320/2 LIVADA 0,0315 260 8,19 0,00 8,19
51 BADLJEVINA 42 1321/2 LIVADA 0,1780 260 46,28 0,00 46,28 DIJELOM JVD
52 BADLJEVINA 43 1305/2 LIVADA 0,1885 260 49,01 0,00 49,01 DIJELOM JVD
53 BADLJEVINA 44 1304/2 LIVADA 0,0537 260 13,96 0,00 13,96
54 BADLJEVINA 45 1218 LIVADA 0,0518 260 13,47 0,00 13,47
55 BADLJEVINA 46 1211/1 ORANICA 0,0585 272 15,91 0,00 15,91
56 BADLJEVINA 47 958 ORANICA 0,2063 272 56,11 0,00 56,11
57 BADLJEVINA 48 960 ORANICA 0,0639 272 17,38 0,00 17,38
58 BADLJEVINA 48 961 ORANICA 0,0639 272 17,38 0,00 17,38
59 BADLJEVINA 49 962/4 ORANICA 0,3720 272 101,18 0,00 101,18
60 BADLJEVINA 50 945 ORANICA 0,2557 272 69,55 0,00 69,55
61 BADLJEVINA 51 1182/3 ORANICA 0,0812 272 22,09 0,00 22,09
62 BADLJEVINA 52 1094/3 ORANICA 0,2066 272 56,20 0,00 56,20
63 BADLJEVINA 53 1104/1 ORANICA 0,0548 272 14,91 0,00 14,91
64 BADLJEVINA 54 1064 ORANICA 0,4089 272 111,22 0,00 111,22
65 BADLJEVINA 55 972/35 ORANICA 0,0727 272 19,77 0,00 19,77
66 BADLJEVINA 56 1082/25 ORANICA 0,0234 272 6,36 0,00 6,36
67 BADLJEVINA 57 995 ORANICA 0,0852 272 23,17 0,00 23,17
68 BANOVAC 58 386/1 ORANICA 0,2230 272 60,66 14.927,58 60,66 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
69 BANOVAC 58 386/1 ORANICA 0,2237 272 60,85 60,85 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
70 BANOVAC 59 347/3 ORANICA 0,2172 272 59,08 10.535,41 59,08 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
71 BANOVAC 60 339/1 ORANICA 0,1090 272 29,65 904,78 29,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
72 BANOVAC 60 339/2 ORANICA 0,0536 272 14,58 1.270,19 14,58 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
73 BANOVAC 60 340/1 LIVADA 0,1723 260 44,80 0,00 44,80 DIJELOM JVD.
74 BANOVAC 60 340/2 LIVADA 0,0834 260 21,68 0,00 21,68 DIJELOM JVD.
75 BANOVAC 61 382/2 ORANICA 0,3356 272 91,28 0,00 91,28
76 BANOVAC 61 382/2 ORANICA 0,3352 272 91,17 0,00 91,17
77 BANOVAC 62 232/1 LIVADA 0,0288 260 7,49 0,00 7,49 DIJELOM JVD
78 BANOVAC 62 232/2 LIVADA 0,0349 260 9,07 0,00 9,07 DIJELOM JVD
79 BANOVAC 63 406/3 ORANICA 0,0691 272 18,80 0,00 18,80
80 BANOVAC 63 406/4 ORANICA 0,0843 272 22,93 0,00 22,93
81 BATINJANI 64 297/36 ORANICA 0,5378 272 146,28 3.795,03 146,28 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
82 BATINJANI 65 297/32 ORANICA 0,2626 272 71,43 4.439,47 71,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
83 BATINJANI 65 297/32 ORANICA 0,3597 272 97,84 97,84 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
84 BATINJANI 66 297/19 ORANICA 0,9567 272 260,22 0,00 260,22 DIJELOM JVD.
85 BATINJANI 67 297/14 ORANICA 1,0610 272 288,59 0,00 288,59 DIJELOM JVD.
86 BATINJANI 67 297/15 ORANICA 0,5575 272 151,64 0,00 151,64 DIJELOM JVD.
87 BATINJANI 68 297/45 ORANICA 1,1962 272 325,37 11.790,23 325,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
88 BATINJANI 69 297/11 ORANICA 0,5611 272 152,62 0,00 152,62 DIJELOM JVD.
89 BATINJANI 70 297/9 ORANICA 1,1509 272 313,04 22.696,60 313,04 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
90 BATINJANI 70 297/46 ORANICA 0,8164 272 222,06 8.896,89 222,06 OBRASLO ZEMLJIŠTE. NESREĐENO ZK STANJE.
91 BATINJANI 71 608/3 ORANICA 0,1982 272 53,91 0,00 53,91
92 BATINJANI 72 584/7 LIVADA 0,3618 260 94,07 3.088,71 94,07 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
93 BATINJANI 72 584/8 ORANICA 0,1025 272 27,88 3.132,10 27,88 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
94 BATINJANI 72 584/10 LIVADA 0,1431 260 37,21 10.906,35 37,21 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
95 BATINJANI 72 591 PAŠNJAK 6,9214 118 816,73 621.403,95 816,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
96 BATINJANI 73 589 ORANICA 9,3578 272 2545,32 352.298,45 2545,32 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
97 BATINJANI 74 637/2 ORANICA 2,2706 272 617,60 31.582,76 617,60 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
98 BATINJANI 75 637/3 ORANICA 1,8048 272 490,91 23.448,47 490,91 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
99 BATINJANI 76 585/2 LIVADA 1,5854 260 412,20 204.163,13 412,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
100 BATINJANI 76 586 ORANICA 6,4869 272 1764,44 62.239,12 1764,44 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
101 BATINJANI 76 590/1 ORANICA 4,7674 272 1296,73 312.642,20 1296,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
102 BATINJANI 77 579/5 ORANICA 1,4027 272 381,53 0,00 381,53
103 BATINJANI 78 578/1 ORANICA 1,0157 272 276,27 0,00 276,27
104 BATINJANI 79 578/3 ORANICA 1,5149 272 412,05 48.283,89 412,05 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
105 BATINJANI 79 578/4 ORANICA 1,2675 272 344,76 43.332,96 344,76 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
106 BATINJANI 79 578/5 ORANICA 1,5142 272 411,86 23.581,63 411,86 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
107 BATINJANI 80 612 ORANICA 0,5622 272 152,92 0,00 152,92
108 BATINJANI 82 170/4 VOĆNJAK 0,1198 272 32,59 0,00 32,59
109 BATINJANI 82 171/1 VOĆNJAK 0,1248 272 33,95 0,00 33,95
110 BATINJANI 82 172/4 ORANICA 0,1698 272 46,19 0,00 46,19
111 BATINJANI 83 297/43 LIVADA 0,8718 260 226,67 0,00 226,67 DIJELOM JVD
112 BATINJANI 84 307/52 ORANICA 0,3956 272 107,60 0,00 107,60
113 BATINJANI 85 597 LIVADA 0,4632 260 120,43 4.831,96 120,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
114 BJELAJCI 86 207 PAŠNJAK 0,1367 118 16,13 16,13
115 BRANEŠCI 87 506 ORANICA 0,9571 272 260,33 6.198,73 260,33 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
116 BRANEŠCI 87 507/6 ORANICA 0,2187 272 59,49 12.131,23 59,49 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
117 BRANEŠCI 87 507/7 ORANICA 0,2140 272 58,21 11.733,16 58,21 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
118 BRANEŠCI 87 507/2 ORANICA 0,9297 272 252,88 6.021,27 252,88 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
119 BRANEŠCI 87 508 ORANICA 0,0723 272 19,67 6.363,71 19,67 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
120 BRANEŠCI 88 507/5 ORANICA 0,5096 272 138,61 5.071,65 138,61 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
121 BRANEŠCI 88 509 ORANICA 0,2154 272 58,59 4.349,48 58,59 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
122 BRANEŠCI 89 526/5 ORANICA 0,4061 272 110,46 2.997,76 110,46 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
123 BRANEŠCI 89 526/2 ORANICA 0,5212 272 141,77 4.287,97 141,77 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
124 BRANEŠCI 90 528 ORANICA 0,2388 272 64,95 1.900,84 64,95 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
125 BRANEŠCI 91 532/4 ORANICA 0,1464 272 39,82 1.656,65 39,82 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
126 BRANEŠCI 92 533 LIVADA 0,1424 260 37,02 1.807,86 37,02 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
127 BRANEŠCI 93 593/3 ORANICA 0,3161 272 85,98 8.541,01 85,98 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
128 BRANEŠCI 93 593/5 ORANICA 0,1766 272 48,04 3.743,95 48,04 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
129 BRANEŠCI 94 593/7 ORANICA 0,2043 272 55,57 5.707,93 55,57 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
130 BRANEŠCI 94 593/9 ORANICA 0,1065 272 28,97 3.059,26 28,97 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
131 BRANEŠCI 95 302/1 ORANICA 1,2955 272 352,38 15.298,04 352,38 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
132 BRANEŠCI 96 615/4 ORANICA 0,0435 272 11,83 1.194,11 11,83 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
133 BRANEŠCI 97 217/5 ORANICA 0,7862 272 213,85 11.177,85 213,85 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
134 BRANEŠCI 98 224 ORANICA 0,2892 272 78,66 3.951,23 78,66 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
135 BRANEŠCI 99 178 ORANICA 0,5463 272 148,59 11.870,06 148,59 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
136 BRANEŠCI 100 145 ORANICA 0,5280 272 143,62 18.475,99 143,62 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
137 BRANEŠCI 101 401/2 ORANICA 0,1525 272 41,48 5.262,28 41,48 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
138 BRANEŠCI 101 400/2 ORANICA 0,7506 272 204,16 22.373,60 204,16 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
139 BRANEŠCI 102 395/2 ORANICA 0,1428 272 38,84 5.008,95 38,84 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
140 BRANEŠCI 103 20/1 ORANICA 0,2252 272 61,25 1.812,76 61,25 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
141 BRANEŠCI 104 18/1 LIVADA 0,0719 260 18,69 10.913,93 18,69 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
142 BRANEŠCI 104 18/1 ORANICA 0,1921 272 52,25 52,25 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
143 BRANEŠCI 105 972/2 ORANICA 0,8923 272 242,71 37.081,07 242,71 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
144 BUDIĆI 106 139/2 ORANICA 0,2503 272 68,08 0,00 68,08
145 BUDIĆI 106 140/2 ORANICA 0,0935 272 25,43 0,00 25,43
146 CIKOTE 107 491 PAŠNJAK 0,7042 118 83,10 0,00 83,10
147 CIKOTE 107 492 PAŠNJAK 0,1611 118 19,01 0,00 19,01
148 CIKOTE 107 557 PAŠNJAK 0,0590 118 6,96 0,00 6,96
149 CIKOTE 107 558 PAŠNJAK 0,2453 118 28,95 0,00 28,95
150 CIKOTE 107 559 PAŠNJAK 0,2766 118 32,64 0,00 32,64
151 CIKOTE 107 560 PAŠNJAK 0,0288 118 3,40 0,00 3,40
152 CIKOTE 107 561 PAŠNJAK 0,0424 118 5,00 0,00 5,00
153 CIKOTE 107 562 PAŠNJAK 0,4492 118 53,01 0,00 53,01
154 CIKOTE 107 564 PAŠNJAK 0,5899 118 69,61 0,00 69,61
155 CIKOTE 107 563/1 PAŠNJAK 0,3960 118 46,73 0,00 46,73
156 CIKOTE 107 563/2 PAŠNJAK 0,3956 118 46,68 0,00 46,68
157 CIKOTE 108 548 PAŠNJAK 0,0486 118 5,73 0,00 5,73
158 CIKOTE 109 424 PAŠNJAK 0,2474 118 29,19 0,00 29,19
159 CIKOTE 109 434 LIVADA 0,4855 260 126,23 0,00 126,23
160 CIKOTE 109 435 ORANICA 0,5319 272 144,68 0,00 144,68
161 CIKOTE 110 427 PAŠNJAK 0,7931 118 93,59 0,00 93,59
162 CIKOTE 110 428 PAŠNJAK 0,2636 118 31,10 0,00 31,10
163 DEREZA 111 449 PAŠNJAK 0,6456 118 76,18 55.147,79 76,18 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
164 DEREZA 111 450 PAŠNJAK 0,0500 118 5,90 323,83 5,90 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
165 DEREZA 111 451 ORANICA 0,5931 272 161,32 43.399,14 161,32 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
166 DEREZA 111 452/4 ORANICA 0,2248 272 61,15 14.456,86 61,15 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
167 DEREZA 112 454 PAŠNJAK 0,0129 118 1,52 1.376,95 1,52 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
168 DEREZA 112 455 LIVADA 0,3158 260 82,11 2.930,91 82,11 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
169 DEREZA 113 478 LIVADA 0,2313 260 60,14 27.105,47 60,14 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
170 DEREZA 113 479 LIVADA 0,1054 260 27,40 99,74 27,40 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
171 DEREZA 113 480 LIVADA 0,0493 260 12,82 1.816,59 12,82 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
172 DEREZA 113 482 LIVADA 0,1180 260 30,68 764,23 30,68 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
173 DEREZA 113 481/1 LIVADA 0,0881 260 22,91 2.245,01 22,91 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
174 DEREZA 113 481/2 LIVADA 0,3697 260 96,12 22.039,42 96,12 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
175 DEREZA 113 483/1 LIVADA 0,2485 260 64,61 1.977,06 64,61 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
176 DEREZA 113 483/2 LIVADA 0,2485 260 64,61 4.169,44 64,61 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
177 DEREZA 113 484/1 LIVADA 0,2036 260 52,94 1.318,63 52,94 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
178 DEREZA 113 484/2 LIVADA 0,1230 260 31,98 2.450,46 31,98 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
179 DEREZA 113 484/2 ORANICA 0,1439 272 39,14 39,14 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
180 DEREZA 114 487 LIVADA 0,2723 260 70,80 16.471,77 70,80 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
181 DEREZA 114 488/1 LIVADA 0,3305 260 85,93 29.592,17 85,93 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
182 DEREZA 114 488/2 ORANICA 0,2859 272 77,76 19.785,13 77,76 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
183 DEREZA 114 488/3 ORANICA 0,1144 272 31,12 9.985,21 31,12 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
184 DEREZA 114 489/1 LIVADA 0,1230 260 31,98 25.606,86 31,98 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
185 DEREZA 114 489/1 ORANICA 0,3687 272 100,29 100,29 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
186 DEREZA 115 491 ORANICA 0,1935 272 52,63 16.907,88 52,63 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
187 DEREZA 115 492 ORANICA 0,1521 272 41,37 52.857,67 41,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
188 DEREZA 115 492 ORANICA 0,3039 272 82,66 82,66 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
189 DEREZA 115 490/1 ORANICA 0,3672 272 99,88 37.420,43 99,88 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
190 DEREZA 115 490/2 ORANICA 0,3669 272 99,80 26.403,01 99,80 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
191 DEREZA 115 493/1 ORANICA 0,3165 272 86,09 8.924,63 86,09 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
192 DEREZA 115 493/2 ORANICA 0,3428 272 93,24 4.522,72 93,24 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
193 DEREZA 116 521 LIVADA 0,1029 260 26,75 666,44 26,75 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
194 DEREZA 116 523 LIVADA 0,0777 260 20,20 503,23 20,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
195 DEREZA 116 516/1 ORANICA 0,3262 272 88,73 10.885,54 88,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
196 DEREZA 116 517/1 ORANICA 0,2165 272 58,89 4.270,01 58,89 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
197 DEREZA 116 517/2 LIVADA 0,0777 260 20,20 6.039,23 20,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
198 DEREZA 116 518/1 LIVADA 0,1065 260 27,69 6.343,71 27,69 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
199 DEREZA 116 518/2 LIVADA 0,0478 260 12,43 1.793,49 12,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
200 DEREZA 116 519/1 LIVADA 0,0435 260 11,31 826,48 11,31 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
201 DEREZA 116 519/2 LIVADA 0,0388 260 10,09 973,16 10,09 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
202 DEREZA 116 520/1 ORANICA 0,1806 272 49,12 388,59 49,12 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
203 DEREZA 117 338/1 PAŠNJAK 0,0788 118 9,30 4.159,86 9,30 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
204 DEREZA 117 339/1 LIVADA 0,1975 260 51,35 14.553,95 51,35 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
205 DEREZA 118 433/1 ORANICA 0,4762 272 129,53 5.943,91 129,53 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
206 DEREZA 118 433/2 ORANICA 0,3467 272 94,30 6.942,77 94,30 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
207 DEREZA 118 434/1 ORANICA 0,2795 272 76,02 10.509,74 76,02 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
208 DEREZA 119 469/1 ORANICA 0,2230 272 60,66 6.634,20 60,66 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
209 DEREZA 119 469/3 ORANICA 0,5553 272 151,04 13.527,37 151,04 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
210 DEREZA 120 496/1 ORANICA 0,2996 272 81,49 4.527,17 81,49 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
211 DONJA OBRIJEŽ 121 1283/1 ORANICA 0,5305 272 144,30 0,00 144,30
212 DONJA OBRIJEŽ 122 1284/1 LIVADA 0,2687 260 69,86 0,00 69,86
213 DONJA OBRIJEŽ 122 1284/2 ORANICA 0,2762 272 75,13 0,00 75,13
214 DONJA OBRIJEŽ 123 1286/4 ORANICA 0,2669 272 72,60 0,00 72,60
215 DONJA OBRIJEŽ 124 1288/1 ORANICA 0,3316 272 90,20 0,00 90,20
216 DONJA OBRIJEŽ 124 1288/2 ORANICA 0,2097 272 57,04 13.252,10 57,04 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
217 DONJA OBRIJEŽ 125 1292 ORANICA 0,2518 272 68,49 0,00 68,49
218 DONJA OBRIJEŽ 125 1292 LIVADA 0,2787 260 72,46 0,00 72,46
219 DONJA OBRIJEŽ 125 1293 LIVADA 0,5344 260 138,94 0,00 138,94
220 DONJA OBRIJEŽ 125 1294 LIVADA 0,5370 260 139,62 0,00 139,62
221 DONJA OBRIJEŽ 126 1295/2 LIVADA 0,2662 260 69,21 0,00 69,21
222 DONJA OBRIJEŽ 126 1297/1 LIVADA 0,5851 260 152,13 0,00 152,13
223 DONJA OBRIJEŽ 126 1297/2 ORANICA 0,1748 272 47,55 0,00 47,55
224 DONJA OBRIJEŽ 126 1297/3 ORANICA 0,2611 272 71,02 0,00 71,02
225 DONJA OBRIJEŽ 126 1297/4 LIVADA 0,3363 260 87,44 0,00 87,44
226 DONJA OBRIJEŽ 126 1297/5 ORANICA 0,1978 272 53,80 0,00 53,80
227 DONJA OBRIJEŽ 126 1298/1 ORANICA 0,2043 272 55,57 0,00 55,57
228 DONJA OBRIJEŽ 126 1298/3 ORANICA 0,3539 272 96,26 0,00 96,26
229 DONJA OBRIJEŽ 127 1302/2 LIVADA 0,2622 260 68,17 0,00 68,17
230 DONJA OBRIJEŽ 127 1303/1 LIVADA 0,5309 260 138,03 0,00 138,03
231 DONJA OBRIJEŽ 128 1304 ORANICA 0,2403 272 65,36 0,00 65,36
232 DONJA OBRIJEŽ 128 1304 ORANICA 0,3596 272 97,81 0,00 97,81
233 DONJA OBRIJEŽ 129 1349 ORANICA 0,3705 272 100,78 9.395,34 100,78 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
234 DONJA OBRIJEŽ 130 1346 LIVADA 0,0971 260 25,25 1.375,83 25,25 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
235 DONJA OBRIJEŽ 130 1347/1 ORANICA 0,4445 272 120,90 0,00 120,90
236 DONJA OBRIJEŽ 130 1347/2 ORANICA 0,3712 272 100,97 0,00 100,97
237 DONJA OBRIJEŽ 131 1336 LIVADA 0,0424 260 11,02 0,00 11,02
238 DONJA OBRIJEŽ 131 1337 ORANICA 0,2029 272 55,19 0,00 55,19
239 DONJA OBRIJEŽ 131 1338 ORANICA 0,2723 272 74,07 0,00 74,07
240 DONJA OBRIJEŽ 131 1341 ORANICA 0,3251 272 88,43 0,00 88,43
241 DONJA OBRIJEŽ 132 1335 LIVADA 0,2395 260 62,27 5.801,10 62,27 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
242 DONJA OBRIJEŽ 132 1339 LIVADA 0,2388 260 62,09 2.683,58 62,09 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
243 DONJA OBRIJEŽ 132 1340 LIVADA 0,2323 260 60,40 2.703,77 60,40 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
244 DONJA OBRIJEŽ 133 1330/1 LIVADA 0,1360 260 35,36 0,00 35,36
245 DONJA OBRIJEŽ 133 1330/2 LIVADA 0,1457 260 37,88 0,00 37,88
246 DONJA OBRIJEŽ 133 1331/1 ORANICA 0,1431 272 38,92 0,00 38,92
247 DONJA OBRIJEŽ 133 1331/2 ORANICA 0,1165 272 31,69 0,00 31,69
248 DONJA OBRIJEŽ 134 1328/1 ORANICA 0,1230 272 33,46 1.540,52 33,46 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
249 DONJA OBRIJEŽ 134 1328/2 ORANICA 0,1554 272 42,27 1.244,38 42,27 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
250 DONJA OBRIJEŽ 134 1329/1 LIVADA 0,1831 260 47,61 1.754,27 47,61 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
251 DONJA OBRIJEŽ 134 1329/2 LIVADA 0,1324 260 34,42 813,22 34,42 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
252 DONJA OBRIJEŽ 135 1316 LIVADA 0,3690 260 95,94 0,00 95,94
253 DONJA OBRIJEŽ 135 1317 LIVADA 0,4043 260 105,12 0,00 105,12
254 DONJA OBRIJEŽ 135 1318 LIVADA 0,1539 260 40,01 0,00 40,01
255 DONJA OBRIJEŽ 135 1319 ORANICA 0,2733 272 74,34 0,00 74,34
256 DONJA OBRIJEŽ 135 1320 ORANICA 0,3536 272 96,18 0,00 96,18
257 DONJA OBRIJEŽ 135 1323 LIVADA 0,2784 260 72,38 0,00 72,38
258 DONJA OBRIJEŽ 136 1321 LIVADA 0,0385 260 10,01 0,00 10,01
259 DONJA OBRIJEŽ 136 1322 LIVADA 0,0655 260 17,03 0,00 17,03
260 DONJA OBRIJEŽ 137 1313 ORANICA 0,0543 272 14,77 0,00 14,77
261 DONJA OBRIJEŽ 138 1229/2 ORANICA 0,3705 272 100,78 0,00 100,78
262 DONJA OBRIJEŽ 139 862/1 ORANICA 0,1557 272 42,35 0,00 42,35
263 DONJA OBRIJEŽ 139 862/1 ORANICA 0,7193 272 195,65 0,00 195,65
264 DONJA OBRIJEŽ 140 552 LIVADA 0,1378 260 35,83 0,00 35,83
265 DONJA OBRIJEŽ 140 554 LIVADA 0,2057 260 53,48 0,00 53,48
266 DONJA OBRIJEŽ 141 1268 ORANICA 0,5420 272 147,42 0,00 147,42
267 DONJA OBRIJEŽ 141 1269 ORANICA 0,5467 272 148,70 0,00 148,70
268 DONJA OBRIJEŽ 141 1270/1 ORANICA 0,5491 272 149,36 0,00 149,36
269 DONJA OBRIJEŽ 141 1270/2 ORANICA 0,5435 272 147,83 0,00 147,83
270 DONJA OBRIJEŽ 141 1271 ORANICA 1,0948 272 297,79 0,00 297,79
271 DONJA OBRIJEŽ 142 1263 ORANICA 0,4974 272 135,29 0,00 135,29
272 DONJA OBRIJEŽ 143 1265/4 ORANICA 0,5222 272 142,04 0,00 142,04
273 DONJA OBRIJEŽ 144 1265/2 ORANICA 0,5359 272 145,76 0,00 145,76
274 DONJA OBRIJEŽ 144 1266 ORANICA 0,5402 272 146,93 0,00 146,93
275 DONJA OBRIJEŽ 144 1267 ORANICA 1,6221 272 441,21 0,00 441,21
276 DONJA OBRIJEŽ 145 1273 LIVADA 0,1590 260 41,34 0,00 41,34
277 DONJA OBRIJEŽ 145 1274 LIVADA 0,1798 260 46,75 0,00 46,75
278 DONJA OBRIJEŽ 145 1274 ORANICA 0,2025 272 55,08 0,00 55,08
279 DONJA OBRIJEŽ 145 1275 ORANICA 0,4129 272 112,31 0,00 112,31
280 DONJA OBRIJEŽ 145 1276/1 LIVADA 0,2546 260 66,20 0,00 66,20
281 DONJA OBRIJEŽ 145 1276/2 LIVADA 0,4237 260 110,16 0,00 110,16
282 DONJA OBRIJEŽ 145 1277/2 LIVADA 0,3730 260 96,98 0,00 96,98
283 DONJA OBRIJEŽ 145 1278/1 ORANICA 0,1705 272 46,38 0,00 46,38
284 DONJA OBRIJEŽ 145 1279/1 ORANICA 0,1223 272 33,27 0,00 33,27
285 DONJA OBRIJEŽ 145 1279/2 ORANICA 0,0734 272 19,96 0,00 19,96
286 DONJA OBRIJEŽ 145 1280/1 ORANICA 0,4125 272 112,20 0,00 112,20
287 DONJA OBRIJEŽ 145 1280/2 ORANICA 0,4579 272 124,55 0,00 124,55
288 DONJA OBRIJEŽ 146 675/1 LIVADA 0,5467 260 142,14 0,00 142,14 DIJELOM JVD
289 DONJA OBRIJEŽ 146 675/2 LIVADA 0,2877 260 74,80 0,00 74,80 DIJELOM JVD
290 DONJA OBRIJEŽ 147 1256/2 LIVADA 0,1421 260 36,95 0,00 36,95 DIJELOM JVD
291 DONJA OBRIJEŽ 148 1364 LIVADA 0,3532 260 91,83 0,00 91,83
292 DONJA OBRIJEŽ 149 1404/1 LIVADA 0,5630 260 146,38 0,00 146,38
293 DONJA OBRIJEŽ 150 1173/2 ORANICA 0,1762 272 47,93 0,00 47,93
294 DONJA OBRIJEŽ 151 979/5 ORANICA 0,1909 272 51,92 0,00 51,92
295 DONJA OBRIJEŽ 152 519 ORANICA 0,1180 272 32,10 0,00 32,10
296 DONJA OBRIJEŽ 152 520 LIVADA 0,4830 260 125,58 0,00 125,58 DIJELOM JVD
297 DRAGOVIĆ 153 361/4 ORANICA 0,0388 272 10,55 0,00 10,55
298 DRAGOVIĆ 153 362 LIVADA 0,0762 260 19,81 0,00 19,81
299 DRAGOVIĆ 153 363 LIVADA 0,1428 260 37,13 1.784,25 37,13 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
300 DRAGOVIĆ 153 365/2 LIVADA 0,1050 260 27,30 2.691,01 27,30 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
301 DRAGOVIĆ 154 367/2 ORANICA 0,1604 272 43,63 3.694,52 43,63 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
302 DRAGOVIĆ 155 343 ORANICA 0,8049 272 218,93 5.763,43 218,93 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
303 DRAGOVIĆ 155 344 LIVADA 0,1967 260 51,14 1.408,46 51,14 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
304 DRAGOVIĆ 156 767/10 ORANICA 0,2230 272 60,66 0,00 60,66
305 DRAGOVIĆ 157 268/1 ORANICA 0,1752 272 47,65 0,00 47,65
306 DRAGOVIĆ 157 268/2 ORANICA 0,1579 272 42,95 0,00 42,95
307 DRAGOVIĆ 158 572/2 ORANICA 0,0468 272 12,73 0,00 12,73
308 DRAGOVIĆ 159 564/3 ORANICA 0,3205 272 87,18 0,00 87,18
309 DRAGOVIĆ 159 564/5 ORANICA 0,2676 272 72,79 0,00 72,79
310 GORNJA OBRIJEŽ 160 91 ORANICA 0,2158 272 58,70 17.214,77 58,70 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
311 GORNJA OBRIJEŽ 160 91 ORANICA 1,0916 272 296,92 296,92 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
312 GORNJA OBRIJEŽ 161 744 LIVADA 0,4381 260 113,91 0,00 113,91
313 GORNJA OBRIJEŽ 161 745 LIVADA 0,1964 260 51,06 0,00 51,06
314 GORNJA OBRIJEŽ 162 740/1 LIVADA 0,8262 260 214,81 0,00 214,81
315 GORNJA OBRIJEŽ 163 630 LIVADA 0,1324 260 34,42 0,00 34,42
316 GRAHOVLJANI 164 1512 PAŠNJAK 0,4337 118 51,18 14.720,32 51,18 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
317 GRAHOVLJANI 164 1513 ORANICA 0,6355 272 172,86 5.001,46 172,86 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
318 GRAHOVLJANI 165 1530 PAŠNJAK 0,1255 118 14,81 4.408,64 14,81 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
319 GRAHOVLJANI 165 1530 ORANICA 0,0899 272 24,45 24,45 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
320 GRAHOVLJANI 165 1532 ORANICA 0,2007 272 54,59 4.621,90 54,59 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
321 GRAHOVLJANI 165 1521/1 ORANICA 0,4316 272 117,40 33.348,67 117,40 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
322 GRAHOVLJANI 165 1521/2 ORANICA 0,9963 272 270,99 48.670,53 270,99 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
323 GRAHOVLJANI 165 1521/3 ORANICA 0,5661 272 153,98 55.004,82 153,98 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
324 GRAHOVLJANI 165 1533/1 ORANICA 0,7585 272 206,31 43.811,16 206,31 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
325 GRAHOVLJANI 166 1556 ORANICA 0,4252 272 115,65 11.359,64 115,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
326 GRAHOVLJANI 166 1557 LIVADA 0,0719 260 18,69 3.978,23 18,69 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
327 GRAHOVLJANI 166 1557 ORANICA 0,1633 272 44,42 44,42 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
328 GRAHOVLJANI 166 1558 ORANICA 0,2068 272 56,25 1.339,35 56,25 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
329 GRAHOVLJANI 166 1569 ORANICA 0,2687 272 73,09 3.197,38 73,09 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
330 GRAHOVLJANI 166 1555/3 LIVADA 0,2431 260 63,21 5.631,76 63,21 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
331 GRAHOVLJANI 166 1559/1 ORANICA 1,8972 272 516,04 16.059,80 516,04 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
332 GRAHOVLJANI 166 1559/14 ORANICA 0,5755 272 156,54 20.267,54 156,54 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
333 GRAHOVLJANI 166 1567/2 ORANICA 0,3874 272 105,37 33.563,94 105,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
334 GRAHOVLJANI 166 1571/1 ORANICA 1,0477 272 284,97 79.699,60 284,97 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
335 GRAHOVLJANI 166 1571/2 PAŠNJAK 0,5755 118 67,91 55.637,23 67,91 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
336 GRAHOVLJANI 167 1655 LIVADA 0,1439 260 37,41 16.392,82 37,41 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
337 GRAHOVLJANI 167 1655 ORANICA 0,3442 272 93,62 93,62 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
338 GRAHOVLJANI 167 1657/2 ORANICA 0,1439 272 39,14 10.332,47 39,14 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
339 GRAHOVLJANI 167 1657/2 PAŠNJAK 0,3100 118 36,58 36,58 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
340 GRAHOVLJANI 168 1671 PAŠNJAK 0,2967 118 35,01 29.302,13 35,01 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
341 GRAHOVLJANI 168 1671 ORANICA 0,1798 272 48,91 48,91 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
342 GRAHOVLJANI 169 1715 LIVADA 0,1137 260 29,56 7.597,78 29,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
343 GRAHOVLJANI 169 1712/3 LIVADA 0,1978 260 51,43 41.718,78 51,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
344 GRAHOVLJANI 169 1712/3 ORANICA 0,4316 272 117,40 117,40 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
345 GRAHOVLJANI 170 1793 ORANICA 0,2838 272 77,19 10.360,47 77,19 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
346 GRAHOVLJANI 170 1794 ORANICA 0,1827 272 49,69 6.560,76 49,69 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
347 GRAHOVLJANI 170 1795 ORANICA 0,0669 272 18,20 2.107,70 18,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
348 GRAHOVLJANI 171 1800 ORANICA 0,2618 272 71,21 4.800,33 71,21 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
349 GRAHOVLJANI 171 1801 ORANICA 0,1593 272 43,33 14.249,93 43,33 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
350 GRAHOVLJANI 171 1802 ORANICA 0,3341 272 90,88 25.782,78 90,88 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
351 GRAHOVLJANI 171 1799/1 ORANICA 0,0719 272 19,56 2.875,34 19,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
352 GRAHOVLJANI 171 1799/2 ORANICA 0,2323 272 63,19 5.207,58 63,19 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
353 GRAHOVLJANI 171 1803/1 ORANICA 0,1590 272 43,25 14.247,99 43,25 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
354 GRAHOVLJANI 171 1803/2 ORANICA 0,4100 272 111,52 32.196,59 111,52 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
355 GRAHOVLJANI 171 1807/4 ORANICA 0,3910 272 106,35 35.980,51 106,35 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
356 GRAHOVLJANI 171 1807/5 ORANICA 0,4510 272 122,67 43.694,90 122,67 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
357 GRAHOVLJANI 171 1823/2 ORANICA 0,5165 272 140,49 33.417,70 140,49 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
358 GRAHOVLJANI 173 1460/2 LIVADA 0,5406 260 140,56 20.519,30 140,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
359 GRAHOVLJANI 174 1461/4 LIVADA 0,5503 260 143,08 27.878,10 143,08 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
360 GRAHOVLJANI 175 1511/2 ORANICA 0,2971 272 80,81 2.101,31 80,81 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
361 GRAHOVLJANI 176 1527/1 ORANICA 0,5258 272 143,02 37.578,45 143,02 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
362 GRAHOVLJANI 176 1527/2 ORANICA 0,5262 272 143,13 15.800,23 143,13 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
363 GRAHOVLJANI 176 1527/3 ORANICA 0,5262 272 143,13 14.557,36 143,13 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
364 GRAHOVLJANI 177 1559/18 VOĆNJAK 0,3237 272 88,05 7.868,45 88,05 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
365 GRAHOVLJANI 177 1559/18 ORANICA 0,7049 272 191,73 191,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
366 GRAHOVLJANI 178 1630/2 VOĆNJAK 0,0601 272 16,35 933,99 16,35 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
367 GRAHOVLJANI 178 1631/2 VOĆNJAK 0,0687 272 18,69 1.547,83 18,69 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
368 GRAHOVLJANI 179 1632/2 PAŠNJAK 0,2510 118 29,62 8.336,68 29,62 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
369 GRAHOVLJANI 179 1632/3 PAŠNJAK 0,0640 118 7,55 2.088,92 7,55 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
370 GRAHOVLJANI 180 1650/1 LIVADA 0,0468 260 12,17 3.080,41 12,17 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
371 GRAHOVLJANI 180 1651/1 PAŠNJAK 0,1230 118 14,51 4.322,57 14,51 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
372 GRAHOVLJANI 180 1653/1 LIVADA 0,1521 260 39,55 5.791,05 39,55 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
373 GRAHOVLJANI 180 1654/1 ORANICA 0,0755 272 20,54 666,10 20,54 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
374 GRAHOVLJANI 180 1654/2 ORANICA 0,1241 272 33,76 4.901,23 33,76 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
375 GRAHOVLJANI 181 1797/4 ORANICA 0,3255 272 88,54 8.698,66 88,54 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
376 GRAHOVLJANI 181 1797/5 ORANICA 0,2226 272 60,55 16.213,80 60,55 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
377 GRAHOVLJANI 181 1798/1 ORANICA 2,5504 272 693,71 101.938,65 693,71 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
378 GRAHOVLJANI 181 1798/2 ORANICA 0,0493 272 13,41 1.245,06 13,41 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
379 GRAHOVLJANI 182 1824/2 ORANICA 2,3015 272 626,01 93.261,33 626,01 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
380 GRAHOVLJANI 183 1915/1 ORANICA 0,6309 272 171,60 80.507,90 171,60 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
381 GRAHOVLJANI 184 1935/3 ORANICA 0,4212 272 114,57 48.976,16 114,57 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
382 GRAHOVLJANI 184 1935/4 ORANICA 0,7420 272 201,82 46.428,04 201,82 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
383 GRAHOVLJANI 184 1936/2 ORANICA 0,0748 272 20,35 4.528,37 20,35 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
384 GRAHOVLJANI 185 1938/1 ORANICA 0,5424 272 147,53 43.946,01 147,53 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
385 GRAHOVLJANI 185 1939/1 ORANICA 0,3500 272 95,20 11.612,69 95,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
386 GRAHOVLJANI 186 1940/5 PAŠNJAK 0,0881 118 10,40 7.037,57 10,40 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
387 GRAHOVLJANI 187 1968/2 ORANICA 0,2446 272 66,53 4.933,00 66,53 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
388 GRAHOVLJANI 188 1640/3 ORANICA 0,2284 272 62,12 0,00 62,12
389 KAPETANOVO POLJE 189 533/1 ORANICA 0,4179 272 113,67 17.168,79 113,67 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
390 KAPETANOVO POLJE 189 533/1 ORANICA 0,4183 272 113,78 113,78 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
391 KAPETANOVO POLJE 190 525 ORANICA 0,2877 272 78,25 0,00 78,25
392 KAPETANOVO POLJE 190 525 LIVADA 0,8578 260 223,03 0,00 223,03
393 KAPETANOVO POLJE 190 526 PAŠNJAK 0,2848 118 33,61 0,00 33,61
394 KAPETANOVO POLJE 190 526 ORANICA 0,5755 272 156,54 0,00 156,54
395 KAPETANOVO POLJE 190 528/6 ORANICA 0,1870 272 50,86 0,00 50,86
396 KAPETANOVO POLJE 190 528/6 LIVADA 0,3597 260 93,52 0,00 93,52
397 KAPETANOVO POLJE 191 533/2 ORANICA 0,4183 272 113,78 0,00 113,78
398 KAPETANOVO POLJE 191 533/2 ORANICA 0,4183 272 113,78 0,00 113,78
399 KAPETANOVO POLJE 191 534 LIVADA 0,5978 260 155,43 0,00 155,43
400 KAPETANOVO POLJE 192 543 LIVADA 0,2158 260 56,11 0,00 56,11
401 KAPETANOVO POLJE 192 543 ORANICA 0,2877 272 78,25 0,00 78,25
402 KAPETANOVO POLJE 192 543 LIVADA 0,3597 260 93,52 0,00 93,52
403 KAPETANOVO POLJE 192 543 ORANICA 1,4836 272 403,54 0,00 403,54
404 KAPETANOVO POLJE 192 544 LIVADA 0,2129 260 55,35 0,00 55,35
405 KAPETANOVO POLJE 193 551/1 ORANICA 1,4350 272 390,32 0,00 390,32
406 KAPETANOVO POLJE 193 551/3 ORANICA 0,4704 272 127,95 0,00 127,95
407 KAPETANOVO POLJE 193 552/1 ORANICA 1,8872 272 513,32 0,00 513,32
408 KAPETANOVO POLJE 194 564/1 MOČVARA 0,2011 118 23,73 0,00 23,73
409 KAPETANOVO POLJE 195 502/2 ORANICA 0,4316 272 117,40 0,00 117,40
410 KAPETANOVO POLJE 195 502/2 LIVADA 0,3561 260 92,59 0,00 92,59
411 KAPETANOVO POLJE 195 504 ORANICA 2,7910 272 759,15 0,00 759,15
412 KAPETANOVO POLJE 195 505 ORANICA 0,6833 272 185,86 0,00 185,86
413 KAPETANOVO POLJE 195 505 LIVADA 0,7190 260 186,94 0,00 186,94
414 KAPETANOVO POLJE 196 498 LIVADA 0,8520 260 221,52 6.447,19 221,52 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
415 KAPETANOVO POLJE 196 499 LIVADA 0,2147 260 55,82 0,00 55,82
416 KAPETANOVO POLJE 196 500 LIVADA 0,4104 260 106,70 0,00 106,70
417 KAPETANOVO POLJE 196 500 ORANICA 1,2696 272 345,33 0,00 345,33
418 KAPETANOVO POLJE 197 492/1 ORANICA 1,2991 272 353,36 0,00 353,36 NESREĐENO ZK STANJE.
419 KAPETANOVO POLJE 197 492/1 LIVADA 0,1439 260 37,41 0,00 37,41 NESREĐENO ZK STANJE.
420 KAPETANOVO POLJE 197 492/2 LIVADA 0,6942 260 180,49 0,00 180,49 NESREĐENO ZK STANJE.
421 KAPETANOVO POLJE 198 473/1 ORANICA 0,6906 272 187,84 0,00 187,84
422 KAPETANOVO POLJE 199 637 LIVADA 0,4654 260 121,00 0,00 121,00
423 KAPETANOVO POLJE 200 613 LIVADA 0,9988 260 259,69 0,00 259,69
424 KAPETANOVO POLJE 201 607 LIVADA 0,1029 260 26,75 0,00 26,75
425 KAPETANOVO POLJE 202 600 ORANICA 0,1057 272 28,75 0,00 28,75
426 KAPETANOVO POLJE 202 601 ORANICA 0,2219 272 60,36 0,00 60,36
427 KAPETANOVO POLJE 203 603 ORANICA 0,3334 272 90,68 0,00 90,68
428 KAPETANOVO POLJE 203 604 LIVADA 0,1248 260 32,45 0,00 32,45
429 KAPETANOVO POLJE 204 605/2 LIVADA 0,1047 260 27,22 0,00 27,22
430 KAPETANOVO POLJE 204 606 ORANICA 0,3204 272 87,15 0,00 87,15
431 KAPETANOVO POLJE 205 528/1 PAŠNJAK 0,0302 118 3,56 0,00 3,56 DIJELOM JVD
432 KAPETANOVO POLJE 205 528/1 PAŠNJAK 0,0302 118 3,56 0,00 3,56 DIJELOM JVD
433 KAPETANOVO POLJE 205 528/2 ORANICA 0,2877 272 78,25 0,00 78,25
434 KAPETANOVO POLJE 205 528/2 ORANICA 0,3313 272 90,11 0,00 90,11
435 KAPETANOVO POLJE 205 528/2 ORANICA 0,2877 272 78,25 0,00 78,25
436 KAPETANOVO POLJE 205 528/2 ORANICA 0,3313 272 90,11 0,00 90,11
437 KAPETANOVO POLJE 206 528/5 PAŠNJAK 0,0288 118 3,40 0,00 3,40
438 KAPETANOVO POLJE 207 551/2 LIVADA 0,4978 260 129,43 0,00 129,43
439 KAPETANOVO POLJE 208 509/1 LIVADA 0,6765 260 175,89 0,00 175,89
440 KAPETANOVO POLJE 208 509/2 LIVADA 0,5197 260 135,12 0,00 135,12
441 KAPETANOVO POLJE 209 507/1 LIVADA 0,1579 260 41,05 0,00 41,05
442 KAPETANOVO POLJE 209 507/2 LIVADA 0,0396 260 10,30 0,00 10,30
443 KAPETANOVO POLJE 210 496/3 ORANICA 0,0863 272 23,47 0,00 23,47
444 KAPETANOVO POLJE 210 496/3 LIVADA 0,0860 260 22,36 0,00 22,36
445 KAPETANOVO POLJE 210 496/4 LIVADA 0,1079 260 28,05 0,00 28,05
446 KAPETANOVO POLJE 210 496/4 ORANICA 0,0644 272 17,52 0,00 17,52
447 KAPETANOVO POLJE 210 497/3 LIVADA 0,1065 260 27,69 0,00 27,69
448 KAPETANOVO POLJE 210 497/4 LIVADA 0,1065 260 27,69 0,00 27,69
449 KAPETANOVO POLJE 211 501 PAŠNJAK 0,0378 118 4,46 0,00 4,46
450 KAPETANOVO POLJE 212 489 LIVADA 0,0345 260 8,97 0,00 8,97
451 KAPETANOVO POLJE 212 487/1 LIVADA 0,1687 260 43,86 0,00 43,86
452 KAPETANOVO POLJE 212 488/1 LIVADA 0,2716 260 70,62 0,00 70,62
453 KAPETANOVO POLJE 212 488/1 ORANICA 0,2877 272 78,25 0,00 78,25
454 KAPETANOVO POLJE 213 561/1 ORANICA 0,3820 272 103,90 0,00 103,90
455 KAPETANOVO POLJE 213 567/2 LIVADA 0,3996 260 103,90 0,00 103,90
456 KAPETANOVO POLJE 214 572/2 LIVADA 0,1500 260 39,00 0,00 39,00
457 KAPETANOVO POLJE 214 572/2 LIVADA 0,1500 260 39,00 0,00 39,00
458 KAPETANOVO POLJE 215 573/2 LIVADA 0,1392 260 36,19 0,00 36,19
459 KAPETANOVO POLJE 215 573/2 LIVADA 0,1395 260 36,27 0,00 36,27
460 KAPETANOVO POLJE 215 574/2 LIVADA 0,2100 260 54,60 0,00 54,60
461 KAPETANOVO POLJE 216 575/2 ORANICA 0,0867 272 23,58 0,00 23,58
462 KAPETANOVO POLJE 217 580/1 LIVADA 0,1737 260 45,16 0,00 45,16
463 KAPETANOVO POLJE 217 581/1 LIVADA 0,1201 260 31,23 0,00 31,23
464 KAPETANOVO POLJE 217 581/1 ORANICA 0,0899 272 24,45 0,00 24,45
465 KAPETANOVO POLJE 217 582/1 LIVADA 0,1471 260 38,25 0,00 38,25
466 KAPETANOVO POLJE 218 583/1 LIVADA 0,0446 260 11,60 0,00 11,60
467 KAPETANOVO POLJE 219 428/3 LIVADA 0,2971 260 77,25 0,00 77,25
468 KAPETANOVO POLJE 220 455/1 ORANICA 1,0876 272 295,83 0,00 295,83
469 KAPETANOVO POLJE 221 444/2 LIVADA 0,2877 260 74,80 0,00 74,80
470 KAPETANOVO POLJE 222 134 ORANICA 0,0813 272 22,11 0,00 22,11
471 KAPETANOVO POLJE 223 8 LIVADA 0,6672 260 173,47 0,00 173,47 DIJELOM JVD
472 KAPETANOVO POLJE 224 680/2 ORANICA 0,1277 272 34,73 0,00 34,73
473 KAPETANOVO POLJE 224 685/3 ORANICA 0,0101 272 2,75 0,00 2,75
474 KAPETANOVO POLJE 225 692/3 ORANICA 0,0993 272 27,01 0,00 27,01
475 KAPETANOVO POLJE 225 694/2 ORANICA 0,3953 272 107,52 0,00 107,52
476 KAPETANOVO POLJE 226 695/2 ORANICA 0,3334 272 90,68 0,00 90,68
477 KAPETANOVO POLJE 226 695/5 ORANICA 0,0967 272 26,30 0,00 26,30
478 KRAGUJ 227 676/8 ORANICA 0,3942 272 107,22 0,00 107,22
479 KRAGUJ 228 626 PAŠNJAK 3,0140 118 355,65 108.730,63 355,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
480 KRAGUJ 228 648/1 ORANICA 0,1618 272 44,01 5.739,58 44,01 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
481 KRAGUJ 228 648/3 ORANICA 0,0852 272 23,17 2.985,74 23,17 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
482 KRAGUJ 228 649/6 ORANICA 0,1532 272 41,67 5.487,49 41,67 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
483 KRAGUJ 228 650 PAŠNJAK 0,1788 118 21,10 1.620,92 21,10 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
484 KRAGUJ 229 654/1 ORANICA 0,1187 272 32,29 1.912,23 32,29 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
485 KRAGUJ 229 655/1 ORANICA 0,0094 272 2,56 67,31 2,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
486 KRAGUJ 229 655/3 ORANICA 0,1798 272 48,91 2.179,42 48,91 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
487 KRAGUJ 229 656/1 ORANICA 0,5873 272 159,75 2.783,57 159,75 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
488 KRAGUJ 229 656/2 ORANICA 0,2439 272 66,34 2.638,40 66,34 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
489 KRAGUJ 229 657 ORANICA 0,6380 272 173,54 4.908,99 173,54 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
490 KRAGUJ 229 658 ORANICA 0,6384 272 173,64 6.104,08 173,64 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
491 KRAGUJ 230 617 ORANICA 0,2046 272 55,65 1.635,34 55,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
492 KRAGUJ 230 618 PAŠNJAK 0,0334 118 3,94 239,16 3,94 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
493 KRAGUJ 230 619 ORANICA 0,1734 272 47,16 1.411,94 47,16 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
494 KRAGUJ 230 620/2 ORANICA 0,1428 272 38,84 1.192,83 38,84 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
495 KRAGUJ 230 620/3 ORANICA 0,1367 272 37,18 978,83 37,18 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
496 KRAGUJ 230 620/4 ORANICA 0,1190 272 32,37 1.022,41 32,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
497 KRAGUJ 230 620/5 ORANICA 0,1439 272 39,14 1.200,70 39,14 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
498 KRAGUJ 230 621/2 ORANICA 0,0129 272 3,51 92,37 3,51 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
499 KRAGUJ 230 622/1 LIVADA 0,0173 260 4,50 123,88 4,50 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
500 KRAGUJ 230 622/2 LIVADA 0,0248 260 6,45 177,58 6,45 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
501 KRAGUJ 230 622/3 LIVADA 0,0245 260 6,37 175,43 6,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
502 KRAGUJ 230 623 PAŠNJAK 0,0180 118 2,12 128,89 2,12 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
503 KRAGUJ 230 624 ORANICA 1,8271 272 496,97 7.052,00 496,97 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
504 KRAGUJ 230 625 PAŠNJAK 0,0601 118 7,09 981,68 7,09 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
505 KRAGUJ 231 670/2 ORANICA 0,2748 272 74,75 5.997,37 74,75 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
506 KRAGUJ 231 671/1 ORANICA 0,5007 272 136,19 10.902,74 136,19 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
507 KRAGUJ 231 671/2 ORANICA 0,4999 272 135,97 10.897,01 135,97 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
508 KRAGUJ 231 672/1 ORANICA 0,3151 272 85,71 2.937,52 85,71 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
509 KRAGUJ 231 672/2 ORANICA 0,2327 272 63,29 2.177,18 63,29 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
510 KRAGUJ 231 673 ORANICA 0,7240 272 196,93 6.206,06 196,93 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
511 KRAGUJ 231 674/2 PAŠNJAK 0,0568 118 6,70 577,03 6,70 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
512 KRAGUJ 231 674/3 ORANICA 1,0024 272 272,65 10.243,33 272,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
513 KRAGUJ 232 683/2 ORANICA 0,9092 272 247,30 4.277,04 247,30 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
514 KRAGUJ 233 669 ORANICA 0,9125 272 248,20 7.957,01 248,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
515 KRAGUJ 234 676/5 ORANICA 0,7697 272 209,36 7.555,19 209,36 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
516 KRAGUJ 235 681 PAŠNJAK 0,2608 118 30,77 2.378,39 30,77 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
517 KRAGUJ 235 682 PAŠNJAK 0,9675 118 114,17 8.371,03 114,17 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
518 KRAGUJ 235 684 PAŠNJAK 0,2133 118 25,17 2.038,27 25,17 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
519 KRAGUJ 236 686 ORANICA 1,0139 272 275,78 7.259,96 275,78 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
520 KRAGUJ 237 679 PAŠNJAK 0,2712 118 32,00 5.801,27 32,00 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
521 KRAGUJ 238 183 PAŠNJAK 0,4449 118 52,50 9.250,39 52,50 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
522 KRAGUJ 239 193/2 ORANICA 0,2334 272 63,48 0,00 63,48
523 KRAGUJ 240 144/4 ORANICA 0,2640 272 71,81 0,00 71,81
524 KRAGUJ 241 602/1 LIVADA 0,0435 260 11,31 672,31 11,31 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
525 KRAGUJ 242 599 LIVADA 0,1158 260 30,11 1.741,34 30,11 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
526 KRAGUJ 242 600 LIVADA 0,0939 260 24,41 2.326,38 24,41 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
527 KRAGUJ 243 588/2 ORANICA 0,2392 272 65,06 2.053,41 65,06 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
528 KRAGUJ 244 537/2 PAŠNJAK 0,0108 118 1,27 77,33 1,27 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
529 KRAGUJ 244 537/3 PAŠNJAK 0,0345 118 4,07 247,03 4,07 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
530 KRAGUJ 244 537/5 VINOGRAD 0,0022 272 0,60 15,75 0,60 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
531 KRAGUJ 244 537/7 ORANICA 0,0730 272 19,86 2.156,53 19,86 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
532 KRAGUJ 244 537/8 ORANICA 0,0971 272 26,41 865,60 26,41 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
533 KRAGUJ 244 537/9 ORANICA 0,0896 272 24,37 1.533,55 24,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
534 KRAGUJ 244 537/13 ORANICA 0,1205 272 32,78 1.393,98 32,78 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
535 KRAGUJ 245 511/1 ORANICA 0,2385 272 64,87 21.055,70 64,87 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
536 KRAGUJ 246 123/1 LIVADA 0,0025 260 0,65 208,41 0,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
537 KRAGUJ 246 123/4 LIVADA 0,0029 260 0,75 20,77 0,75 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
538 KRAGUJ 246 127/1 LIVADA 0,0601 260 15,63 1.342,51 15,63 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
539 KRAGUJ 246 127/3 LIVADA 0,0601 260 15,63 770,98 15,63 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
540 KRAGUJ 247 231/2 ORANICA 0,3075 272 83,64 2.201,83 83,64 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
541 KRAGUJ 248 221 ORANICA 0,0129 272 3,51 92,37 3,51 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
542 KRAGUJ 248 222/2 ORANICA 0,1723 272 46,87 1.233,74 46,87 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
543 KRAGUJ 249 248 ORANICA 0,3384 272 92,04 0,00 92,04
544 KRAGUJ 250 265/2 ORANICA 0,6075 272 165,24 0,00 165,24 NESREĐENO ZK STANJE.
545 KRAGUJ 251 244/4 ORANICA 0,3741 272 101,76 0,00 101,76
546 KRAGUJ 252 432/3 ORANICA 0,5557 272 151,15 0,00 151,15
547 KRAGUJ 253 432/5 ORANICA 0,6924 272 188,33 0,00 188,33
548 KRAGUJ 254 222/1 ORANICA 0,3586 272 97,54 0,00 97,54
549 KRAGUJ 255 201/1 ORANICA 0,3978 272 108,20 0,00 108,20
550 KRAGUJ 256 146/2 ORANICA 0,0237 272 6,45 0,00 6,45
551 KRIČKE 257 248 LIVADA 0,0385 260 10,01 183,94 10,01 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
552 KRIČKE 258 424 ORANICA 0,0284 272 7,72 183,94 7,72 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
553 KRIČKE 258 425 ORANICA 0,3366 272 91,56 2.633,59 91,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
554 KRIČKE 258 426 ORANICA 0,1122 272 30,52 726,67 30,52 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
555 KRIČKE 258 427 ORANICA 0,1967 272 53,50 1.273,94 53,50 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
556 KRIČKE 258 428 ORANICA 0,1690 272 45,97 1.371,00 45,97 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
557 KRIČKE 258 429 ORANICA 0,0147 272 4,00 95,21 4,00 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
558 KRIČKE 258 423/2 ORANICA 0,0543 272 14,77 351,67 14,77 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
559 KRIČKE 259 668 ORANICA 0,2219 272 60,36 2.730,55 60,36 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
560 KRIČKE 260 769 ORANICA 0,2043 272 55,57 5.216,74 55,57 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
561 KRIČKE 260 770 ORANICA 0,1985 272 53,99 4.240,02 53,99 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
562 KRIČKE 260 771 ORANICA 0,0439 272 11,94 284,32 11,94 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
563 KRIČKE 261 741/1 ORANICA 0,0036 272 0,98 23,32 0,98 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
564 KRIČKE 261 741/2 ORANICA 0,0216 272 5,88 139,89 5,88 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
565 KUSONJE 262 758/1 ORANICA 0,0446 272 12,13 0,00 12,13
566 KUSONJE 263 767 LIVADA 0,1000 260 26,00 0,00 26,00
567 KUSONJE 264 199/2 ORANICA 0,1888 272 51,35 0,00 51,35
568 LIPOVAC 265 981/1 LIVADA 0,4676 260 121,58 0,00 121,58
569 LIPOVAC 266 982/2 ORANICA 0,4100 272 111,52 0,00 111,52
570 LIPOVAC 267 486 VOĆNJAK 0,0611 272 16,62 0,00 16,62
571 LIPOVAC 268 496 ORANICA 0,0352 272 9,57 0,00 9,57
572 LIPOVAC 269 463 ORANICA 0,1140 272 31,01 0,00 31,01
573 LIPOVAC 270 197/7 LIVADA 0,4341 260 112,87 10.994,50 112,87 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
574 LIPOVAC 270 199/5 LIVADA 0,7132 260 185,43 19.678,49 185,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
575 OMANOVAC 271 62/1 ORANICA 1,2585 272 342,31 0,00 342,31
576 PAKRAC 272 132/4 ORANICA 0,1036 272 28,18 0,00 28,18
577 PAKRAC 273 1309/3 LIVADA 0,1439 260 37,41 0,00 37,41
578 PAKRAC 273 1310 LIVADA 0,3122 260 81,17 8.860,32 81,17 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
579 PAKRAC 273 1311 LIVADA 0,2791 260 72,57 0,00 72,57
580 PAKRAC 273 1312 LIVADA 0,3636 260 94,54 0,00 94,54
581 PAKRAC 273 1313 LIVADA 0,3510 260 91,26 0,00 91,26
582 PAKRAC 273 1314/1 LIVADA 0,2259 260 58,73 1.787,86 58,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
583 PAKRAC 273 1314/2 LIVADA 0,5906 260 153,56 4.449,76 153,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
584 PAKRAC 273 1315/1 LIVADA 0,8877 260 230,80 0,00 230,80 DIJELOM JVD.
585 PAKRAC 273 1315/2 LIVADA 0,4258 260 110,71 4.472,03 110,71 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
586 PAKRAC 273 1316 LIVADA 0,7251 260 188,53 8.428,06 188,53 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
587 PAKRAC 273 1317 LIVADA 0,3701 260 96,23 0,00 96,23
588 PAKRAC 273 1318 LIVADA 0,2190 260 56,94 0,00 56,94
589 PAKRAC 273 1319/1 LIVADA 0,3194 260 83,04 0,00 83,04
590 PAKRAC 273 1319/2 LIVADA 0,3061 260 79,59 0,00 79,59
591 PAKRAC 273 1320/1 LIVADA 0,1647 260 42,82 0,00 42,82
592 PAKRAC 273 1320/2 LIVADA 0,1784 260 46,38 0,00 46,38
593 PAKRAC 273 1321 LIVADA 0,3352 260 87,15 7.512,34 87,15 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
594 PAKRAC 274 1272/13 MOČVARA 0,0309 118 3,65 0,00 3,65
595 PAKRAC 274 1273/1 LIVADA 0,6539 260 170,01 0,00 170,01
596 PAKRAC 274 1273/2 LIVADA 0,6697 260 174,12 0,00 174,12
597 PAKRAC 274 1274 LIVADA 0,3287 260 85,46 0,00 85,46
598 PAKRAC 274 1275 LIVADA 0,4312 260 112,11 0,00 112,11
599 PAKRAC 274 1276 LIVADA 0,7247 260 188,42 0,00 188,42
600 PAKRAC 274 1277/1 LIVADA 0,5517 260 143,44 0,00 143,44
601 PAKRAC 274 1277/2 LIVADA 0,1226 260 31,88 0,00 31,88
602 PAKRAC 274 1277/5 LIVADA 0,4561 260 118,59 0,00 118,59
603 PAKRAC 274 1277/6 LIVADA 0,4996 260 129,90 0,00 129,90
604 PAKRAC 274 1277/7 LIVADA 0,6147 260 159,82 0,00 159,82
605 PAKRAC 274 1277/10 LIVADA 0,2841 260 73,87 0,00 73,87
606 PAKRAC 274 1277/11 LIVADA 0,3705 260 96,33 0,00 96,33
607 PAKRAC 274 1277/12 LIVADA 0,5618 260 146,07 0,00 146,07
608 PAKRAC 274 1277/13 LIVADA 0,5837 260 151,76 0,00 151,76
609 PAKRAC 274 1277/14 LIVADA 0,2917 260 75,84 0,00 75,84
610 PAKRAC 274 1277/15 LIVADA 0,2777 260 72,20 0,00 72,20
611 PAKRAC 274 1277/16 LIVADA 0,2759 260 71,73 0,00 71,73
612 PAKRAC 274 1277/17 LIVADA 0,2424 260 63,02 0,00 63,02
613 PAKRAC 274 1277/18 LIVADA 0,4881 260 126,91 0,00 126,91
614 PAKRAC 274 1277/19 LIVADA 0,2187 260 56,86 0,00 56,86
615 PAKRAC 274 1277/20 LIVADA 0,2126 260 55,28 0,00 55,28
616 PAKRAC 274 1277/23 LIVADA 0,3661 260 95,19 0,00 95,19
617 PAKRAC 274 1277/25 LIVADA 0,5514 260 143,36 0,00 143,36
618 PAKRAC 274 1277/26 LIVADA 0,4899 260 127,37 0,00 127,37
619 PAKRAC 274 1277/31 LIVADA 0,1036 260 26,94 0,00 26,94
620 PAKRAC 274 1277/34 LIVADA 0,1205 260 31,33 0,00 31,33
621 PAKRAC 274 1277/35 LIVADA 0,1532 260 39,83 0,00 39,83
622 PAKRAC 274 1277/38 LIVADA 0,1316 260 34,22 0,00 34,22
623 PAKRAC 274 1277/39 LIVADA 0,2564 260 66,66 0,00 66,66
624 PAKRAC 274 1277/42 LIVADA 0,2313 260 60,14 0,00 60,14
625 PAKRAC 274 1277/44 LIVADA 0,0022 260 0,57 0,00 0,57
626 PAKRAC 274 1277/50 PAŠNJAK 0,0626 118 7,39 0,00 7,39 DIJELOM JVD.
627 PAKRAC 274 1277/52 LIVADA 0,4697 260 122,12 0,00 122,12
628 PAKRAC 275 1270/1 LIVADA 1,0042 260 261,09 0,00 261,09
629 PAKRAC 276 1273/3 LIVADA 0,1223 260 31,80 0,00 31,80
630 PAKRAC 277 1277/53 LIVADA 0,0180 260 4,68 0,00 4,68
631 PAKRAC 277 1277/54 LIVADA 0,0201 260 5,23 0,00 5,23
632 PAKRAC 277 1277/55 LIVADA 0,0363 260 9,44 0,00 9,44
633 PAKRAC 278 2428/278 ORANICA 0,1180 272 32,10 0,00 32,10
634 PAKRAC 279 2223/2 ORANICA 0,0151 272 4,11 0,00 4,11
635 PAKRAC 279 2227/12 ORANICA 0,0435 272 11,83 0,00 11,83
636 PAKRAC 279 2227/12 ORANICA 0,0320 272 8,70 0,00 8,70
637 PAKRAC 280 2170/3 LIVADA 0,0593 260 15,42 0,00 15,42
638 PAKRAC 280 2170/4 LIVADA 0,0493 260 12,82 0,00 12,82
639 PAKRAC 281 1505/3 ORANICA 0,3143 272 85,49 0,00 85,49
640 PAKRAC 282 1494/6 ORANICA 0,2854 272 77,63 0,00 77,63
641 PLOŠTINE 283 564 LIVADA 0,1698 260 44,15 2.129,44 44,15 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
642 PLOŠTINE 283 565 LIVADA 0,3741 260 97,27 19.789,99 97,27 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
643 PLOŠTINE 284 490/2 LIVADA 0,0142 260 3,69 0,00 3,69
644 PLOŠTINE 284 491/2 LIVADA 0,0598 260 15,55 0,00 15,55
645 PREKOPAKRA 285 911/10 ORANICA 0,3230 272 87,86 2.678,53 87,86 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
646 PREKOPAKRA 286 897/1 PAŠNJAK 0,0806 118 9,51 0,00 9,51
647 PREKOPAKRA 287 899/2 PAŠNJAK 0,1439 118 16,98 3.357,94 16,98 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
648 PREKOPAKRA 288 990/4 ORANICA 2,3728 272 645,40 0,00 645,40
649 PREKOPAKRA 289 743/49 ORANICA 3,8744 272 1053,84 0,00 1053,84
650 PREKOPAKRA 290 36/83 ORANICA 0,0134 272 3,64 0,00 3,64
651 PREKOPAKRA 290 36/84 ORANICA 0,0189 272 5,14 0,00 5,14
652 PREKOPAKRA 290 36/87 ORANICA 0,0307 272 8,35 0,00 8,35
653 PREKOPAKRA 290 36/88 ORANICA 0,0100 272 2,72 0,00 2,72
654 PREKOPAKRA 290 36/89 ORANICA 0,0189 272 5,14 0,00 5,14
655 PREKOPAKRA 291 36/65 ORANICA 0,1540 272 41,89 0,00 41,89
656 PREKOPAKRA 291 36/69 VOĆNJAK 0,0581 272 15,80 429,63 15,80 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
657 PREKOPAKRA 292 976/2 PAŠNJAK 0,4294 118 50,67 0,00 50,67
658 PREKOPAKRA 293 122/3 ORANICA 0,0662 272 18,01 0,00 18,01
659 PREKOPAKRA 294 36/103 ORANICA 0,0746 272 20,29 0,00 20,29
660 PREKOPAKRA 295 36/100 ORANICA 0,0188 272 5,11 0,00 5,11
661 PREKOPAKRA 295 36/101 ORANICA 0,0187 272 5,09 0,00 5,09
662 PREKOPAKRA 295 36/95 ORANICA 0,0402 272 10,93 0,00 10,93
663 PREKOPAKRA 295 36/97 ORANICA 0,0355 272 9,66 0,00 9,66
664 PREKOPAKRA 296 36/93 ORANICA 0,1118 272 30,41 0,00 30,41
665 PREKOPAKRA 297 36/91 VOĆNJAK 0,1273 272 34,63 0,00 34,63
666 PREKOPAKRA 298 36/71 ORANICA 0,1262 272 34,33 0,00 34,33
667 PREKOPAKRA 299 36/72 ORANICA 0,0163 272 4,43 0,00 4,43
668 PREKOPAKRA 299 36/74 ORANICA 0,0197 272 5,36 0,00 5,36
669 PREKOPAKRA 299 36/78 ORANICA 0,0190 272 5,17 0,00 5,17
670 PREKOPAKRA 300 36/77 ORANICA 0,0071 272 1,93 0,00 1,93
671 PREKOPAKRA 301 36/55 ORANICA 0,0361 272 9,82 0,00 9,82
672 PREKOPAKRA 301 36/57 ORANICA 0,0241 272 6,56 0,00 6,56
673 PREKOPAKRA 302 36/53 ORANICA 0,1196 272 32,53 0,00 32,53
674 PREKOPAKRA 303 36/44 PAŠNJAK 0,7027 118 82,92 0,00 82,92
675 PREKOPAKRA 303 36/46 PAŠNJAK 0,0989 118 11,67 0,00 11,67
676 PREKOPAKRA 303 36/47 PAŠNJAK 0,0298 118 3,52 0,00 3,52
677 PREKOPAKRA 303 36/48 PAŠNJAK 0,0857 118 10,11 0,00 10,11
678 ROGULJE 304 644/3 ORANICA 0,6765 272 184,01 0,00 184,01
679 ROGULJE 305 944 LIVADA 0,1798 260 46,75 0,00 46,75
680 ŠPANOVICA 306 92 ORANICA 0,7553 272 205,44 28.757,82 205,44 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
681 ŠPANOVICA 307 99 ORANICA 0,5381 272 146,36 13.942,38 146,36 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
682 ŠPANOVICA 307 100 ORANICA 0,3881 272 105,56 19.585,18 105,56 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
683 ŠPANOVICA 307 101 PAŠNJAK 0,2252 118 26,57 6.033,80 26,57 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
684 ŠPANOVICA 307 104 ORANICA 0,6388 272 173,75 49.404,82 173,75 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
685 ŠPANOVICA 307 104 ORANICA 0,3197 272 86,96 86,96 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
686 ŠPANOVICA 307 103/2 PAŠNJAK 0,3643 118 42,99 19.390,87 42,99 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
687 ŠPANOVICA 308 111 ORANICA 0,3906 272 106,24 11.830,64 106,24 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
688 ŠPANOVICA 309 489 ORANICA 0,0529 272 14,39 342,61 14,39 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD
689 ŠPANOVICA 310 493 ORANICA 0,1152 272 31,33 2.694,41 31,33 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
690 ŠPANOVICA 311 321/2 PAŠNJAK 0,0197 118 2,32 495,22 2,32 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
691 ŠPANOVICA 312 322/8 ORANICA 0,0916 272 24,92 2.124,75 24,92 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
692 ŠUMETLICA 313 402/13 ORANICA 0,0579 272 15,75 0,00 15,75
693 ŠUMETLICA 314 190/3 ORANICA 0,1396 272 37,97 0,00 37,97
694 ŠUMETLICA 315 29 ORANICA 0,0824 272 22,41 133,43 22,41 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
695 ŠUMETLICA 316 553/2 ORANICA 0,2255 272 61,34 3.462,34 61,34 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
696 ŠUMETLICA 316 553/3 ORANICA 0,2255 272 61,34 2.740,48 61,34 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
697 ŠUMETLICA 316 554/6 ORANICA 0,3147 272 85,60 5.169,72 85,60 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
698 TORANJ 317 575 ORANICA 0,6398 272 174,03 0,00 174,03
699 TORANJ 318 319/2 ORANICA 1,0891 272 296,24 0,00 296,24
700 TORANJ 319 1087 ORANICA 0,3352 272 91,17 1.898,54 91,17 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
701 TORANJ 320 928 ORANICA 0,6672 272 181,48 8.714,79 181,48 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
702 TORANJ 321 322/3 LIVADA 0,0539 260 14,01 0,00 14,01
703 TORANJ 321 322/3 ORANICA 0,1040 272 28,29 0,00 28,29
704 TORANJ 321 323/1 ORANICA 0,4564 272 124,14 0,00 124,14
705 TORANJ 322 1164/2 ORANICA 0,1708 272 46,46 0,00 46,46
706 TORANJ 323 444 ORANICA 0,3474 272 94,49 0,00 94,49
707 TORANJ 324 520 ORANICA 0,2647 272 72,00 0,00 72,00

 

Sveukupna površina u natječaju za zakup na rok od 25 godina u ha: 263,9278

Sveukupna početna zakupnina u natječaju za zakup na rok od 25 godina natječaju u kn: 67.435,86

 

  

Tablica 2 – rok od 5 godina

 

R. br. Naziv katastarske općine PTC br. Broj katastarske čestice Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura) Površina

(ha)

Jedinična zakupnina (kn) Početna zakupnina (kn) Troškovi

krčenja (kn)

Ukupna visina početne zakupnine (kn) Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 DRAGOVIĆ 1 359/1 PAŠNJAK 0,0989 118 11,67 0,00 11,67
2 DRAGOVIĆ 2 371/2 ORANICA 0,3169 272 86,2 3.120,73 86,2 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
3 DRAGOVIĆ 2 371/3 PAŠNJAK 0,3201 118 37,77 6.532,44 37,77 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
4 DRAGOVIĆ 2 376 ORANICA 0,6729 272 183,03 11.460,64 183,03 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
5 DRAGOVIĆ 3 767/11 ORANICA 0,2895 272 78,74 0,00 78,74
12 DRAGOVIĆ 4 18/1 ORANICA 0,2003 272 54,48 0,00 54,48
13 DRAGOVIĆ 4 18/3 ORANICA 0,1144 272 31,12 0,00 31,12
14 DRAGOVIĆ 5 499 LIVADA 0,1475 260 38,35 0,00 38,35
6 PAKRAC 6 1265/1 ORANICA 0,6582 272 179,03 0,00 179,03
7 PAKRAC 7 1269/1 LIVADA 0,6837 260 177,76 0,00 177,76
8 PAKRAC 8 1269/11 LIVADA 0,3564 260 92,66 0,00 92,66
9 PAKRAC 9 1269/7 LIVADA 0,3597 260 93,52 0,00 93,52
15 PREKOPAKRA 10 122/5 ORANICA 0,0809 272 22 0,00 22
16 PREKOPAKRA 10 122/6 ORANICA 0,0809 272 22 0,00 22
10 ŠPANOVICA 11 322/1 ORANICA 1,9604 272 533,23 0,00 533,23
11 ŠPANOVICA 12 322/7 ORANICA 0,0279 272 7,59 180,70 7,59 OBRASLO ZEMLJIŠTE.

 

Sveukupna površina u natječaju za zakup na rok od 5 godina u ha: 6,3686

Sveukupna početna zakupnina u natječaju za zakup na rok od 5 godina natječaju u kn: 1.649,15