Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici održanoj 23. veljače 2021. donosi

 

ODLUKU  O IZMJENI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 12/20, „Narodne novine“ br. 147/20), članak 7. se briše.

 

 

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Klasa: 410-01/21-01/1
Urbroj: 2162-05/01-21-1
Pakrac, 23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.