Program potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 118/18, 42/20 i 127/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca, („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 24. sjednici, održanoj 23. veljače 2021. godine donijelo je

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2021. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom potpora u poljoprivredi na području Grada Pakraca za 2021. godinu, (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Pakrac  u 2021. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Pakraca.

Svrha i cilj ovog Programa je razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, potaknuti osnivanje novih i jačanje postojećih poljoprivrednih gospodarstava, poticanje konkurentnosti poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske.

Potpore temeljene na ovom Programu na snazi su do 31. prosinca 2021. godine, te se mogu dodjeljivati zaključno do 31. prosinca 2021. godine ili do utroška sredstava planiranih za istu.

Članak 2.

Potpore male vrijednosti će se dodjeljivati sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbe komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019.  o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L51/1, od 22.02.2019.)  – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.

Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

II. KORISNICI POTPORA

Članak 3.

Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe 1407/2013 i Uredbe 1408/2013, obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzetnici koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku smatraju se jednim poduzetnikom.

Članak 4.

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu PG), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu Upisnik), koja imaju sjedište, proizvodnju i zemljište na području Grada Pakraca.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte iz poljoprivrede:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 • druga pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a  ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak iz ovog Programa.

Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i sljedeće uvjete:

 • imaju podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Pakracu,
 • imaju podmirene sve dospjele obveze o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,
 • nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

III. POTPORE ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU (Uredba 1408/2013)

Članak 5.

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

 1. potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
 2. potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
 3. potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.

               Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ podrazumijevaju proizvode iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. Poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 6.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. dodjeljuju se za mjere:

Mjera 1. Nabava mehanizacije i strojeva

Mjera 2. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika i staklenika

Mjera 3. Nabava opreme i materijala za proizvodnju

Mjera 4. Očuvanje genetskog potencijala

Mjera 5. Kupnja selekcioniranih matica

Mjera 6. Prihrana pčelinjih zajednica

Mjera 7. Kontrola plodnosti tla na

poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 8. Edukacija poljoprivrednika

Mjera 9. Ekološka proizvodnja

Mjera 10. Mladi poljoprivrednici

Članak 7.

Mjera 1. Nabava mehanizacije i strojeva

Potpora u iznosu do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova može se ostvariti za nabavu nove ili do 30% prihvatljivih dokumentiranih troškova za nabavu rabljene mehanizacije i strojeva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera).

Korisnici potpore mogu biti:

– poljoprivredna gospodarstva porezni obveznici s osnova obavljanja poljoprivrede kao samostalne djelatnosti (porez na dohodak, porez na dobit),

– poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,

– poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici, a na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode što dokazuju zakonski propisanom evidencijom,

– poljoprivredna gospodarstva koja imaju trajni nasad na području Grada Pakraca minimalne površine 0,5 ha koji još nije u rodu, a upisan je u ARKOD, što se dokazuje ispisom iz Agronet sustava,

– mladi poljoprivrednici koji su otvorili OPG u tekućoj ili prethodne dvije godine.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se fotodokumentacija nabavljene mehanizacije i strojeva. Za mehanizaciju koja podliježe registraciji vozila dostavlja se važeća prometna dozvola na ime korisnika potpore.

Najmanji prihvatljivi iznos ulaganja po pojedinom stroju za koji se može ostvariti potpora je 3.000,00 kn.

Najveći iznos potpore je 20.000,00 kn po korisniku.

Članak 8.

Mjera 2. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika i staklenika

Potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih plastenika ili staklenika min. površine 150 m2. Potpora se ostvaruje za nabavu konstrukcije i pokrova, nabavu opreme i uređaja za proizvodnju: sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje i sl. Prihvatljivi su troškovi nabave materijala i plaćanje usluga izvođenja radova, a vlastiti rad nije prihvatljivi trošak.

Iznos potpore je do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, kopija katastarskog plana i fotodokumentacija provedenog ulaganja.

Članak 9.

Mjera 3. Nabava opreme i materijala za proizvodnju

Potpora se može ostvariti za nabavu opreme i uređaja za navodnjavanje (bušenje bunara, izgradnja mikroakumulacija, nabava spremnika za vodu, pumpi, filtera, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje i gnojidbu), sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje, folija (PVC, agrotekstil i sl.), sustava za obranu od tuče (stupovi, mreža i dr.), materijala za ograđivanje usjeva i nasada (stupovi, žica, mreža i sl.), uključujući i nabavu električnih pastira i akumulatora i sl.

Minimalni iznos ulaganja  za koje korisnik može podnijeti zahtjev za potporu je  2.000,00 kn.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, kopija katastarskog plana i fotodokumentacija provedenog ulaganja.

Članak 10.

Mjera 4. Očuvanje genetskog potencijala

Potporu u iznosu 200,00 kn po osjemenjenom govedu ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za umjetno osjemenjivanje  putem veterinarskih organizacija.

Potporu u iznosu 100,00 kn po osjemenjenoj krmači ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za umjetno osjemenjivanje putem veterinarskih organizacija.

Potporu u iznosu do 50% dokumentiranih troškova nabave sjemena i potrebnog materijala za osjemenjivanje krmača ostvaruju poljoprivrednici osposobljeni za samostalno osjemenjivanje krmača na poljoprivrednom gospodarstvu.

Minimalni ukupni iznos računa za koje korisnik može podnijeti zahtjev za potporu je 900,00 kn.

Najveći iznos potpore po korisniku je 10.000,00 kn godišnje.

Članak 11.

Mjera 5. Kupnja selekcioniranih matica

Potporu ostvaruju pčelari za kupnju selekcioniranih matica od ovlaštenih uzgajivača.

Iznos potpore je do 30,00 kn po matici, a najviše do  1.500,00 kn po korisniku. Potpora se ostvaruje za nabavu minimalno 5 matica.

Članak 12.

Mjera 6. Prihrana pčelinjih zajednica

Potporu ostvaruju pčelari za kupnju hrane za prihranu pčela. Potporu mogu ostvariti pčelari koji posjeduju minimalno 30 pčelinjih zajednica u uzgoju. Potpora se ostvaruje za kupovinu do 5 kg šećera i/ili šećernih pogača po pčelinjoj zajednici.

Minimalni ukupni iznos računa za koji korisnik može podnijeti zahtjev za potporu je  300,00 kn.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 kn po korisniku.

Potporu mogu ostvariti pčelari koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i dokaz o broju pčelinjih zajednica u uzgoju u tekućoj godini.

Članak 13.

Mjera 7. Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, povrtlarskoj, cvjećarskoj i proizvodnji ljekovitog bilja. Potpora se odobrava za analizu tla (uzimanje uzorka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i interpretaciju rezultata-preporuka za gnojidbu)  provedenu od ovlaštenih institucija.

Iznos potpore je do 50%  dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku.

Članak 14.

Mjera 8. Edukacija poljoprivrednika

Potpora za edukaciju ostvaruje se za pohađanje tečajeva i stručno osposobljavanje za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje.

Potpora se isplaćuje za edukacije čiji su troškovi jednaki ili veći od 500,00 kn po polazniku.

Iznos potpore u visini do 50% troškova edukacije, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu dostavlja se dokaz o uspješno završenoj edukaciji.

Članak 15.

Mjera 9. Ekološka proizvodnja

 Potpora se može ostvariti za stručni nadzor i ocjenu sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili u ekološkoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku.

Članak 16.

Mjera 10. Mladi poljoprivrednici

Potpora za mlade poljoprivrednike ostvaruje se za kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu proizvodnju (traktor, oprema za osnovnu i dopunsku obradu tla, sjetvu i sadnju, za košnju, zaštitu bilja, transport…).

Pod mladim poljoprivrednikom smatra se poljoprivredni proizvođač, koji obavlja poljoprivrednu djelatnost i registriran je kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u razdoblju ne kraćem od jedne, a dužem od dvije godine od dana podnošenja prijave za potporu, stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja prijave za potporu, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine, a po prvi put je postavljen za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnika obrta.

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000,00 do 7.999,00 eura.

Iznos potpore je do 50% troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku.

IV. POTPORE ZA RURALNI RAZVOJ (Uredba 1407/2013)

 

Članak 17.

Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima osim na:

 1. potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i    akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 104/2000,
 2. potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
 3. potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima:
  • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
  • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim i potpunim prenošenjem na primarne proizvođače,
 4. potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću,
 5. potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

U sektoru poljoprivrede potpore male vrijednosti dodjeljuju se poduzetnicima koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda, te dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 18.

Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. dodjeljuju se za mjere:

Mjera 11. Prerada poljoprivrednih proizvoda

Mjera 12. Promotivne mjere u korist

poljoprivredne proizvodnje

Mjera 13. Sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih

     proizvoda

Mjera 14. Sudjelovanje na manifestacijama

Članak 19.

Mjera 11. Prerada poljoprivrednih proizvoda

Potpora se može ostvariti za uređenje i opremanje objekata za preradu / doradu / sušenje / pakiranje / skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu. Prihvatljivi su troškovi nabave dugotrajne imovine, a nabava sitnog inventara i potrošnog materijala nije prihvatljiv trošak.

Korisnici potpore mogu biti:

– poljoprivredna gospodarstva porezni obveznici s osnova obavljanja poljoprivrede kao samostalne djelatnosti (porez na dohodak, porez na dobit),

– poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a,

– poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici, a na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode što dokazuju zakonski propisanom evidencijom,

– mladi poljoprivrednici koji su otvorili OPG u tekućoj ili prethodne dvije godine.

Uz zahtjev za potporu prilaže se važeći akt o građenju ukoliko se ulaže u uređenje objekta, dokaz o registraciji objekta u poslovanju sa hranom ako se radi o preradi i fotodokumentacija provedenog ulaganja.

Potpora se isplaćuje nakon završenog ulaganja.

Najmanji ukupni iznos ulaganja za koji se može tražiti potpora je 3.000,00 kn.

Iznos potpore je do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 20.000,00 kn po korisniku.

Članak 20.

Mjera 12. Promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje

Potpora se ostvaruje za  sufinanciranje aktivnosti vezanih uz promidžbu vlastitih proizvoda i/ili seoskog turizma, tj. za podmirenje troškova marketinške pripreme i tiskanje promidžbenih materijala, letaka, etiketa, promotivno oglašavanje, izradu web i FB stranice i sl.

Najmanji ukupni iznos ulaganja za koji se može tražiti potpora je 500,00 kn.

Iznos potpore je do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku.

Uz zahtjev za potporu prilaže se primjerak tiskanog promidžbenog materijala i drugi odgovarajući dokazi.

Članak 21.

Mjera 13. Sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete i stvaranja robne marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Grada Pakraca.

Prihvatljivi troškovi su troškovi istraživanja tržišta, troškovi provođenja analize i utvrđivanja postojeće razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, troškovi definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, troškovi izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka i troškovi akreditacije proizvoda za dodjelu oznake robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa).

Iznos potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna.

Članak 22.

Mjera 14. Sudjelovanje na manifestacijama

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima i drugim srodnim manifestacijama.

Najmanji ukupni iznos ulaganja za koji se može tražiti potpora je 500,00 kn.

Najviši iznos potpore je do 3.000,00 kn po korisniku.

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 23.

Gradonačelnica Grada Pakraca raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa, koji se objavljuje na oglasnoj ploči i  internetskoj stranici Grada.

Javni poziv se može raspisati za jednu ili više mjera iz Programa.

Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u javnom pozivu. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška planiranih sredstava.

Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva za dodjelu potpora u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Povjerenstvo imenuje gradonačelnica.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Obavijest o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore nakon donošenja Odluke, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

Korisnici ovog Programa se obvezuju materijalnu imovinu čija je nabava sufinancirana sredstvima, zadržati u svom vlasništvu najmanje u vremenu koji je određen kao ekonomski rok korištenja određen zakonskim i podzakonskim propisima o obračunu amortizacije.

Članak 24.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jedinom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije i u tekućoj godini.

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013.

Članak 25.

Pojedinom korisniku potpora mogu se odobriti maksimalna sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 26.

Korisnik  potpore  je  dužan  omogućiti  davatelju  potpore  kontrolu  namjenskog  utroška dobivene potpore.

Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Grada Pakraca u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Grada Pakraca.

Članak 27.

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi  na području Grada Pakraca osigurana su u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu.

Članak 28.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-01/21-01/28

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac,  23. veljače 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.