Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. rujna 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 6. 2019. g.
  1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
  1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/19-01/3

URBROJ: 2162-02/01-19-2

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.