Odluka o donošenju plana djelovanja civilne zaštite

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“), gradonačelnica Grada Pakraca dana 21. kolovoza 2019. g. donijela je

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanje civilne zaštite za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo trgovačko društvo IN KONZALTING d. o. o. iz Slavonskog Broda.

Članak 2.

Grad Pakrac donosi Plan radi izvršavanja poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ te na službenim internet stranicama Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 800-01/19-01/3

URBROJ: 2162-05/01-19-1

Pakrac, 21. kolovoza 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.