Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/18, 123/17, članka 45. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ 68/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je desetoj (10.) sjednici, održanoj 20. prosinca 2018.g. donijelo je

ZAKLJUČAK
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/6
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 20. prosinca 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.